mandag 15. desember 2008


Her kommer bilde og fil:
Brussel 15.12.08
Her kommer femte Brusselbrev fra Fred-Arne.

Jeg har tre temaer for dagens brev: Jeg har vært på nytt introkurs og forstår nå mer av hva DG INFSO and Media, med 1200 mennesker er. Det vil jeg fortelle litt om. Og så har jeg vært på kurs om ”impact assessment” – konsekvensanalyser. Her har de noen interessante måter å gjøre ting på som er verd en liten omtale. Til slutt litt hverdagsnytt fra Brussel.

Tidlig på 80-tallet begynte EU å våkne når det gjelder å møte konkurransen på IT-området fra USA og Asia. Da ble store IT forskningsprogrammer skapt, med 50% av utgiftene dekket av EU. I 1983 ble en ’task force’ for IT etablert, TFTI. Derfor feirer nå DG INFSO sitt 25 års jubileum. Fra 1994 ble det mer fart på sakene da vi fikk Bangemann-rapporten som tilsvar på Clinton-Gore-initiativet om ’NII’ eller USAs ’Super information highway’. Dette innledet liberalisering av teleselskapene og den globale internett-utviklingen. I 1999 kom det formelle DG INFSO. I 2005 ble Vivian Reding kommissær og hun tok med seg Media (fra kultyur). Gjennom denne organiseringen av IKT og IKT-forskning, ser det for meg ut til at en på en helt annen måte enn hjemme har klart å holde et jevnt høyt trykk og god synlighet på IKT-forskningen.

DG INFSO og Media har grovt sett tre ben: to direktorater (søyler) for administrasjon (R og S), to direktorater for teleregulering og medier (A og B), fire direktorater for forskning (D, E, F, G, konvergens og nettverk, innhold, ’emerging technologies’ og mikroelektronikk ) og to direktorater for samfunnsmessige konsekvenser av IKT og koordinering (H og C). Og i de siste to er Espen og Kjell (H) og jeg (C). H har enhetene eHelse, eGov, eInclusion, og ’sustainable growth’. Samferdsel har mye kontakt med B, telekomreguleringen, og KKD har kontakt med A, mediesøylen. (Men jeg tror nok det er nokså enestående for FAD med den kontinuerlig nære kontakten mellom departement og EU-eksperter.)

Her finner dere organisasjonskartet for DG INFSO og Media: http://ec.europa.eu/dgs/information_society/directory/pdf/organi_en.pdf.

Når ”min” enhet skal jobbe frem en ny felles strategi (etter i2010 og eEurope), så skjer det gjennom en rekke studier initiert hos ”oss”, og i kontakt med hva som forventes i forskningssøylene og reguleringssøylene. Her ligger det mye industripolitikk, mye oppfølging av og lytting til ”stakeholders”. Spenningene mellom tradisjonell telekom og IT-folkene er klar (som jeg har tatt opp tidligere). Men det må være helt klart: Her er det veldig mye flott ekspertise og erfaring, på alle områder. Den europeiske bekymringen for om man klarer å holde følge med USA og Asia er mye mer å ta og føle på enn jeg hadde trodd.

For øvrig er det mye mer i dette enn jeg kan ta opp nå. I C-søylen, koordinering, hvor jeg er, er det bl.a. en egen enhet for ’evaluation and monitoring’, som holdt det kurset jeg tar opp nedenfor. Byråkratiet er høyt utviklet og papirarbeidet omfattende: De har en egen manual for ”procedures”.

Så til tema to, impact assessment, IA. Konsekvensanalyser er minst like mye vektlagt her som hjemme. De har en nøye beskrevet prosess for hvordan IA skal gjennomføres. Det lille poenget jeg vil fortelle om, er følgende: De har et eget IAB, ’impact assessment board’. ALLE prosjekter skal levere sin IA til denne gruppen, hvor det bl.a. sitter to direktører, ”søylesjefer”, som leser ALLE IA’er og gjør sine merknader før prosjektforslaget kan leveres videre. Og det er alltid merknader. Det er altså ikke selve prosjektet som blir vurdert her, kun IA-delen. Det jeg leser ut av dette, er at det nåløye som alle prosjekter må igjennom er langt mer byråkratisk enn vi er vant til. IA blir da ikke noe som vi litt med venstre hånd tar til slutt. Jeg tror faktisk dette er noe som noen hjemme kunne ha interesse av å se nærmere på dette. (Det er altså ikke som hos oss at finans sitter med alle vurderingene…)

Så til tredje del, litt løst og fast.
Jeg er allerede vitne til den første lokale omorganisering. Bl.a. skal den enheten som jeg er kommet inn i deles, en analysegruppe skal ut i en egen enhet, visstnok for å få bedre grep på analyse på telekomområdet. Og som vanlig er ikke folk glade for slikt. Og folk klager over lukkede prosesser og beslutninger fra toppen. Altså: akkurat som vi er vant til. (Det kjennes deilig å være følelsesløs tilskuer!) Og etter nyttår kommer sjef nummer tre i den tiden jeg har hatt med enheten å gjøre. Først rykket Anne Bucher, mangeårig leder for enheten opp til å bli direktør, så ble hennes nestleder konstituert, og etter nyttår kommer ny leder, fra Vivian Redings kabinett. Et artig poeng: Alle ledere på flytte på seg etter fem eller maks syv år.
Vi følger med spenning EUs ’economic recovery plan’, som ble vedtatt i rådet sist fredag. Jeg forsår det slik at infrastruktur og IKT skal ha en del av midlene. Her må kanskje Norge være våkne.

I forrige uke var jeg på ”generalforsamling” i Clenad, foreningen for nasjonale eksperter. Det er ca 1000 av oss i kommisjonen. Vi har fått nye retningslinjer og det var 3-400 mennesker til stede. (Normalt 30-40.) Stort sett opprydningsarbeid og mer likestilling med vanlige kommisjonsansatte. Men det var en stor sak: De nasjonale ekspertene kan ikke lenger komme fra private institusjoner. Det har bl.a. fått som konsekvens (så langt jeg har forstått) at to norske fra Sintef må reise hjem med nokså umiddelbar virkning. Ja, og så var det en justering av feriereglene som satte følelsene i sving. Alle regner jo på sitt!

Og så leste jeg en interessant sak fra Google som kan passe i en politikertale: ”In the last 25 years, CPU’s are 3000 times faster, memory 30 000 times cheaper, and disks are 3 600 000 times cheaper.” Dessuten: ”Library of Congress 19 million book print collection fits in 10 TB. Total cost in disk drives: $ 3300.” (Jeg elsker slike oversikter.)

Til slutt: Livet for meg i Brussel er litt mer enn kommisjonsarbeid. Sist lørdag hadde jeg min ”debut” som gatemusikant i gågaten i sentrum, for å gi et lite bidrag til de som trenger en håndsrekning til jul. (Se vedlagte bilde.) Jeg tar også med URL til Mr Bean’s dirigering av julemusikk, som er av den mer avanserte typen. (http://www.youtube.com/watch?v=TzdUiwB-Fj0)

For øvrig er det mye snakk om Web 3.0 for tiden. Jeg vedlegger en veldig interessant artikkel fra Networker, mitt favoritt-tidsskrift fra ACM, Association for Computing Machinery.
Dette er nok siste brusselbrev før jul, så god jul til alle.

For øvrig finnes også brusselbrevene nå i en blogg, her: http://faobrusselblogg.blogspot.com/

mandag 1. desember 2008

Fjerde Brusselbrev fra Fred-Arne 26.11.08

Nyhetsbrev 4 fra Fred-Arne i Brussel
Takk for mange responser på mine første brev fra Brussel. Det er hyggelig og viktig med tilbakemeldinger slik at jeg får en ide om det jeg skriver er av interesse for noen.
Forrige uke ble det arrangert møte i den såkalte High Level Group for i2010, EUs overordnede IKT-strategi. Normalt er det Hugo (Parr) som møter her (og noen ganger har jeg stilt opp). Hugo har alltid gode og poengterte innlegg og Norge hører til de land som det forventes innlegg fra. (Det er klare signaler om klassedeling, som jeg har nevnt før: noen land forventes det noe fra, andre sier sjelden eller aldri noe. Dette er en viktig utfordring, det er viktig å få engasjert også de nye landene. Det kan bli en av mine utfordringer.)
IKT og energi var det ene temaet på HLG. En ad hoc-gruppe har laget en rapport om IKT og energi, veldig i tråd med det vi holder på med hjemme. Målet er å lage en "recommendation". Jeg skal ikke gå inn i detaljer. Rapporten finnes bl.a. her: http://www.intellectuk.org/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,552/dir,DESC/order,date/limit,10/limitstart,0/
En del av den gruppen som hadde laget rapporten var med på møtet og det var en veldig engasjert debatt. Noen få poenger fra debatten:
-Mange var opptatt av ”smarte målere” for å følge energiforbruket i hjemmet; og målere må standardiseres for å hindre innelåsing til enkelte strømleverandører. (Jeg kan ikke huske at dette er/har vært en stor sak hjemme.)
-Det var også betydelig engasjement knyttet til ”smart grids”, altså smarte løsninger i selve strømnettet og overføringsnettet. Heller ikke dette her jeg hørt mye om hjemme. Våre nett er da ”smarte”??
-Så til et engelsk poeng: Det er ikke sikkert det er noen vist i å satse på fjernarbeid, for oppvarmingen av hjemmet krever like mye/mer(?) energi som/enn det en sparer på å la være å reise! (Kan dette stemme? Altså: ikke fjernarbeid om vinteren, bare om sommeren???)
Neste tema var en rapport om neste generasjon nettverk i UK av Fransesco Caio. Den finnes her: http://www.berr.gov.uk/files/file47788.pdf
Hans konklusjoner er ganske tilbakelente. Ingen katastrofe om ikke UK følger opp umiddelbart. (Nokså mye i motsetning til et initiativ EU-kommisjonen kom med i dag, om å satse på infrastruktur som et av virkemidlene til å komme ut av den økonomiske krisen.
En rapport om eInclusion er under arbeid. Den vil bli offentliggjort under den store e-inclusion-konferansen i Wien neste uke. I den versjonen jeg har lest, er Norge omtalt veldig positiv. Bra! Jeg skal sende referanse når den kommer.
Til slutt var det en diskusjon av neste generasjon IKT-strategi i Europa, som skal være en av mine hovedoppgaver. Dette kommer jeg tilbake til.
En uventet sak for meg er at jeg får anledning til å delta i ting som gir faglig påfyll. Onsdag i forrige uke var det en stor konferanse om IPR, intellektuelle rettigheter; nesten 300 deltakere fra alle slags innholdsprodusenter, organisasjoner og aktører. Om patenter, standarder, åpne og lukkede. Igjen opplevde jeg det som jeg har nevnt før: Næringsliv og verdiskapning står i sentrum. Kunne internett blitt realisert med åpne standarder uten den tunge statlige finansieringen? Hvordan vil forholdet mellom internett-aktørene og mobilaktørene utvikle seg? (Kommentar fra salen: Internet sector – mobile sector: Two mountains crashing! Deres interesser synes uforenlige.) Hva vet dere om FRAND og RAND?? Her var mye nytt og spennende. Jeg vil ikke påstå at jeg skjønner så mye av dette, men er er veldig viktig i strategiarbeidet. For øvrig var Trond Arne Undheim, vår nasjonale ekspert som i februar begynte hos Oracle en veldig god figur. Jeg var stolt på Norges og FAD/NHDs vegne! (Den norske konkurranseråden, Geir Bekkevold, var også med på en del av konferansen.) Et annet poeng: Det var en serie amerikanske foredragholdere. De kommer altså til Brussel og en lsik konferanse for å holde innlegg på 15 minutter! Utrolig!
I forrige uke lanserte EU ”europeana.eu” er ressurssted for biblioteker og museer. Men pga mer enn 10 mill treff den første timen brøt det hele sammen, og det skal nylanseres i desember med et mer robust nettverk. (Norge er med! Det er det første jeg ser etter når slike ting dukker opp. Både Nasjonalbiblioteket og ABM-utvikling deltar. Flott!)
I dag lanserte EU sin plan for å komme ut av den økonomiske krisen med en communication fra kommisjonen. http://www.europa-kommissionen.dk/upload/application/119b9334/uuu.pdf
5 mrd € til infrastuktur, bl.a. bredbånd! Detaljer foreligger ikke.
Per Morten Hoff ba om noen ”EU for Dummies”-poenger. Her en noe:
En Communication: Et politisk statement fra kommisjonen. i2010 er en communication. Det er også den økonomiske stimuleringsplanen i dag.
En Recommendation er noe sterkere: Det er en klar avbefaling om hva landene bør gjøre, men de må ikke.
Dette i motsetning til et Direktiv. Det er ”lov”.
Et ”green paper” er et diskusjonsgrunnlag- uten at kommisjonen har tatt stilling til innholdet.
Et ”white paper” er et politisk statement, en anbefaling fra kommisjonen om hvordan et problem bør løses.
(Men dette vet selvsagt alle??)
De norske knyttet til FAD henger i hop. Fredag i forrige uke hadde Kasper Holand med kone, Espen Dennis og jeg (også med kone) en hyggelig middag hjemme hos Kjell Hansteen.
Espen Dennis og jeg hadde middag med Ernst Kristiansen og et par andre fra Sintef.
Espen Dennis, Kjell og jeg hadde lunsj med Nils Gulbrandsen da han var på møte her i forrige uke.
Og Stig Aandstad har vært innom på gamle tomter.
Og jeg har levert mitt første notat i systemet! (Godt å begynne å gjøre ordentlig arbeid. Jeg skriver, altså er jeg.)
Og for de som tror jeg (vi) bare omgås nordmenn: Forrige onsdag var min kone og jeg på vår første korøvelse sammen med lokalbefolkningen!
For øvrig har vi faktisk hatt snø her nede. Da er det veldig, veldig surt!
Og så må jeg jo fortelle at jeg er blitt omtalt på nettet, i på delegasjonens nyhetsside,www.eu-norge.org. Nå ligger allerede artikkelen i arkivet, her:http://www.eu-norge.org/newsletter/nyhetsbrev+uke+47.htm

Det var det for denne gang. Fortsatt hyggelig med tilbakemeldinger – og meldinger om noen vil bort fra listen.
Fred-Arne, onsdag 26.11 om kvelden.
Fred Arne Odegaard
Policy Officer/SNE"Lisbon Strategy and i2010"Directorate General Information Society and Media , C.1Office : BU25 01/142European Commission_________________________________Tel : +32 2 298 56 66Fax : +32 2 296 17 80e-mail : fred-arne.odegaard@ec.europa.eu
67 41 09 66 (hjemme (Brussel), IP), +32 474 64 5018 (mob), +47 90 05 53 12 (norsk mobil)
fre-arn@online.no, fao@fad.dep.no,

Tredje Brusselbrev fra Fred-Arne 12.11.08

Hei!
Her kommer allerede tredje brev fra Brussel, en del tidligere enn jeg hadde tenkt, men jeg fikk i dag noe informasjon som jeg føler jeg må bringe videre.
Først litt smånytt: Mandag var jeg innkalt til IKT-kurs. En ryddig gjennomgang av interne systemer. Vi har klaget i FAD over for liten kapasitet i de interne postkassene. Noen av oss fikk kranglet oss opp i over en giga… Her nede er postkassen full med 75Mb. (Google tilbyr enhver bruker minst 4 Gb!) Og så fikk vi en gjennomgang av lokale dokumentmaler. Det fungerer som andre byråkratier. Men så skjedde det noe interessant. Jeg var advart om at noen synkronisering avmobil telefon mot outlook kunne jeg bare glemme. Det var kun for folk på aller høyeste nivå. Men jeg forsøkte og sendte mail til Helpdesk med spørsmål om jeg kunne få synkronisert min HTC med Active sync. Først får jeg formell e-post om at mitt ønske er registrert og jeg kan følge med via en lenke hvordan det går. Medium viktighet… Så, etter et par timer, kommer en kar ruslende som installerer nødvendig programvare. Så nå er mine avtaler synkronisert. Altså: De er bedre enn sitt rykte her nede.
Så kommer grunnen til at jeg skriver dette Brussel-brevet så raskt etter forrige.
I The Times 7. November er det en artikkel av den engelske minister for Communications, Technology and Broadcasting, Lord Stephen Carter, som nå lanserer en ny IKT-plan, Digital Britain. Poenget er: Er det noe som kan gjøres på IKT-siden under den økonomiske krisen? Han sier:
Its premise is simple: as the global recession bites, we need to nurture those parts of the economy that can generate the growth potential and jobs that we have got used to from the financial services sector.
Han peker på at Britain har alle forutsetninger for å lykkes med dette (Tim Berners-Lee er jo engelskmann), og har tar med nasjonale tungvektere i et ”steering board”. Et annet artig sitat:
A global recession is the time when the bold can help the innovations that will drive prosperity when the economic cycle turns, and where intelligent intervention from the Government can accelerate national competitive advantage.
Om infrastruktur og innhold:
As a country we will need to be both plumbers and poets. But we will need to be sure we can deliver the plumbing before celebrating or protecting the poetry.
Det er spennende å se hvilke perspektiver han kan legge an når han er minister for både communications, technology og broadcasting.
Planen skal være klar på nyåret.
Artikkelen fra The Times (kun 1 side) er vedlagt som pdf-fil. Den kan også leses her:
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/media/article5100987.ece
Denne lenken sier en del om hva planen skal inneholde:
http://nds.coi.gov.uk/environment/fullDetail.asp?ReleaseID=381573&NewsAreaID=2&NavigatedFromDepartment=True
Et spennende poeng er at det engelske initiativet er inspirert fra et fransk initiativ fra april i år: France Numérique2012. For de franskkyndige tar jeg med to pekere til selve planen og en omtale av den:
http://www.toonux.org/news/numerique-2012-la-reduction-de-la-fracture-numerique-by-nicolas-sarkozy/
http://francenumerique2012.fr/
(Jeg hadde bestemt meg for ikke dynge på med nettreferanser som ingen gidder følge, men den ene siden av den engelske ministeren får dere tåle. Det er ganske inspirerende lesning! Og så kan de franskkyndige brife med den franske planen – som ser ut til å ha mye til felles med vår eNorge.)
Som kjent har EU IKT-planen i2010 og mitt bidrag her nede skal være å delta i arbeidet med en ny strategi, som neppe kan bli klar før ny kommisjon er på plass i november neste år. Men vi vet at Sverige, som har formannskapet da, er veldig opptatt av å få på plass en ny IKT-strategi for Europa.
Men mens vi andre har litt langsiktige perspektiver på nye nasjonale IKT-strategier, så kjører altså de alltid våkne engelskmennene en planprosess i løpet av noen få måneder.
Dette må da være en inspirasjon og en utfordring hjemme?
Ja, jeg bare måtte fortelle om dette straks jeg hørte om det. Good luck der hjemme!
Så litt om det sosiale: Søndag hadde vi tre nasjonale eksperter fra FAD (Espen, Kjell med kone og jeg) sammen med Kari Bjørke fra NHD og Line fra HOD felles lunsj i Espens nye leilighet, med innkjøpte ingredienser fra Place Jordans søndagsmarked. Veldig hyggelig. I går, tirsdag, var det ”treff” for norske nasjonale eksperter på en pub i sentrum. Veldig interessant å treffe folk fra andre sammenhenger og utveksle erfaringer. (Særlig for en fersking som meg.)
Jeg har altså fortsatt spennende og inspirerende dager i Brussel.
Hilsen
Fred-Arne
Fred Arne Odegaard
Policy Officer/SNE"Lisbon Strategy and i2010"Directorate General Information Society and Media , C.1Office : BU25 01/142European Commission_________________________________Tel : +32 2 298 56 66Fax : +32 2 296 17 80e-mail : fred-arne.odegaard@ec.europa.eu
67 41 09 66 (hjemme (Brussel), IP), +32 474 64 5018 (mob), +47 90 05 53 12 (norsk mobil)
fre-arn@online.no, fao@fad.dep.no,

Andre Brusselbrev fra Fred-Arne 7.11.08

Hei!
Her kommer andre brev fra Brussel.
Mandag denne uken begynte alvoret, med introduksjonskurs.
Observasjon:
De kjører to introduksjonskurs pr måned. 100-200 nye hver gang. Byråkratiet vokser! Det jobber ca 25 000 mennesker i kommisjonen, men det slutter vel noen også… For mange er det å få jobb i kommisjonen som å vinne i lotto. Sikker jobb. Høy lønn. Spennende arbeidsoppgaver. Dessuten: Her er det mye flinke folk. Utrolig språkmektige og velutdannende.
En trøst for en voksen byråkrat: Det var svært stor spredning i alder, med en solid representasjon av godt voksne.
Vi fikk også presentert kommisjonens intranett. Imponerende saker. Felles for hele kommisjonen. (Ann Kristin og Helge, dette burde dere se på.) Dessuten felles adresse-, telefon- og epostkatalog. (Noe for DSS!) Og personalsystem hvor den enkelte legger inn sine data. (Noe for deg å se på, Bjørn Magnus.)
Introduksjonen ble avsluttet med overlevering av ettertraktet identitetskort.
Onsdag begynte jobben.
Svært vel mottatt. Navn på kontordøren, brukernavn og passord, så det var bare å logge seg på. Men nei, ikke så enkelt. Jeg hadde fått et engelsk tastatur, men det var satt opp som fransk tastatur og det er på ingen måte det samme. A vises som q, q vises som a og passordet krever både store og små bokstaver, tall og tegn. Men jeg klarte det! Inntil neste dag. Da måtte jeg krype til korset og gå til brukerstøttesentret og vise ID-kortet slik at de kunne åpne kontoen etter for mange mislykkede innloggingsforsøk. Men nå er jeg en kløpper til å skifte tastatur og til og med skifte slik at jeg bruker det engelske tastaturet som norsk, ikke minst takket være tips fra Kjell H. (Ting som dette synes jeg faktisk er litt spennende. Det er masse forksjellige tastaturer som brukes rundt omkring.) Men systemet krever tre ulike passord. Til og med passord hver gang jeg skal ut på internett!
Så til jobben:
Mine hovedoppgaver er i utgangspunktet å bidra til ny europeisk IKT-strategi som skal etterfølge eEurope og i2010, samt bidra til at landene og en ”high level group” blir engasjert i dette arbeidet.
Mitt første inntrykk er at det skjer veldig mye.
Torsdag var det seminar med Google hvor en av toppene fortalte om Googles forsknings- og utviklingsstrategier. Veldig spennende. Det eneste problemet var at jeg fikk vite om det først etter seminaret. Her gjelder det å henge med i svingene.
Torsdag var jeg på møte om ”EIF v2”, European Interoperability Framework. Hvordan sikre at offentlige IKT-tjenester henger sammen og kan brukes på tvers? Hva slags rammeverk, prinsipper og standarder bør landene følge for å sikre at IKT-løsningene ikke blir stående som siloer, nasjonalt og internasjonalt. Landenes ulike løsninger for eID ble nevnt som eksempel på løsninger som ikke henger godt nok sammen. (”Shamble” var betegnelsen som ble brukt.) Kjære statsråd: Du ba meg sende melding hjem om viktige EU-initiativ. I vårt arbeid med standarder og arkitektur burde vi ta en kikk på dette og være aktive i diskusjonene, spesielt gjennom vår deltakelse i IDABC.
Fredag (i dag) har jeg vært på seminar om brukerskapt innhold, UCC, User Created Content. Et konsortium holder på med en utredning om ulike sider ved UCC. Temaet belyses fra ulike vinkler: Har vi bredbånd som vil ”sustain UCC growth”? Om forretningsmodeller ved UCC - hvor ligger forretningsmulighetene? Hva må til for å fremskaffe innhold – hva med kompetanseutfordringene? Juridiske aspekter – hva skjer når amatøren overtar den profesjonelles rolle? Hvilke juridiske regimer skal gjelde? Skal amatørens innhld vurderes på linje med det som kommer fra filmselskaper og TV-stasjoner? Hva slags reguleringer skal gjelde? Selv en ikke-jurist ble litt betatt av denne diskusjonen. Det er jo alltid slik at når noe nytt og viktig skjer, så kommer juristene som ”gledesdempere”, men selv jeg skjønner at her reises viktige problemstillinger.
Dette var ikke minst spennende i lys av vårt (FADs) eget arbeid med Web 2.0. Det sentrale var her nede ikke hvordan det offentlige skal utnytte de nye mulighetene. Her var det problematiseringene rundt forretningsmodeller, juridiske aspekter og jobbskapning som sto sentralt. Det var ca 50-60 deltakere på work shop’en. Her hadde vi Disney, Google, Facebook og eBay, for å nevne noen. Og vi så hvordan de nye (Google/Facebook) sto mot ”de gamle”, Disney. Mens vårt fokus har vært forvaltningen, er EUs fokus en langt bredere problematisering. (Noe har skjedd med ITP ved overgangen fra NHD til FAD.) Der ligger mange spennende utfordringer også for FAD i denne saken.
(Jeg snakket med representanten fra Facebook. Han hadde flere interessante poenger som kan være nyttige i tilknytning til at vår statsminister er på Facebook. Han fortalte for øvrig at en av grunnleggerne av Facebook har hatt permisjon en tid nå for å bistå Obama med bruk av IT og web 2.0 i valgkampen. Han har åpenbart lykkes. Svært mange kongressrepresentanter i USA og politikere og kongehus er på Facebook. Facebook-representanten kommer gjerne til Norge! )
Jeg skal sende over dokumentasjon både av EIF og UCC.
Sosialt:
I går hadde jeg hyggelig middag med SD (Ottar Ostnes og Christina Christensen) som skulle på møte her fredag.
I forrige uke hadde Espen, Kjell (de andre nasjonale ekspertene fra FAD i INFSO) og jeg lunsj sammen med Kasper Holand, forvaltningsråd i den norske delegasjonen.
Og så hadde Espen, Kari Bjørke (nasjonal ekspert fra NHD) og jeg middag med Katarina deBrisis som skulle på møte om eID og tjenestedirektivet.
Alle slike møter er både nyttige og hyggelige.
Jeg synes dette er hyperspennende! Jeg trives.
Hilsen
Fred-Arne
(Det var alt for denne gang.
Til de som har kommet helt hit: Si ifra om dere ønsker å bli strøket av mail-listen.)
Fred Arne Odegaard
Fred Arne Odegaard
Policy Officer/SNE"Lisbon Strategy and i2010"Directorate General Information Society and Media , C.1Office : BU25 01/142European Commission_________________________________Tel : +32 2 298 56 66Fax : +32 2 296 17 80e-mail : fred-arne.odegaard@ec.europa.eu
67 41 09 66 (hjemme (Brussel), IP), +32 474 64 5018 (mob), +47 90 05 53 12 (norsk mobil)
fre-arn@online.no, fao@fad.dep.no,

mandag 27. oktober 2008

Første rapport fra Brussel 27.10.08

Hei!
Nå er jeg altså under etablering i Brussel. Det innebærer mange ting, f.eks belgisk mobil, belgisk bankkonto, belgisk ID m.m. For ikke å snakke om alle de papirene jeg må ha med meg: E101, E106, E111 fra NAV, vielsesattest(!), bostedsattest, og masse dokumentasjon på at jeg skal jobbe her nede… Blant de som har vært her nede en stund, går det historier om mye sterkere byråkrati enn det vi er vant til. Det går for eksempel ikke an bare å droppe inn i en bank for å etablere en konto. Nei, da må det gjøres avtaler. Eller å registrere seg i bydelen. Jeg oppsøkte det kommunale kontor og ville få det unnagjort. Men nei, så enkelt er det ikke. Jeg må gjøre en avtale og avtaler ordnes kun på telefon mellom 13.30 og 16. Javel, ok, tenkte jeg, da tar vi det neste morgen. Men nei, her er det køer. Om en måned kunne jeg få en avtale! (Og da var jeg visstnok heldig. Andre bydeler har en ventetid på seks måneder!) Det er nok ikke lett å være et lite land med store, sterke leietakere som EU og NATO…
I går møtte jeg en belgier som har engelsk kone. Når han hørte at jeg skulle jobbe for EU-kommisjonen, så lo han godt. Men dere er jo ikke medlemmer en gang, hva har dere da å gjøre i kommisjonen? Det var ikke lett å forklare…
Men noe lurt hadde jeg gjort før jeg dro. Etter råd fra kollega Kjell Hansteen her nede, skaffet jeg meg abonnement på IP-telefon gjennom Telio. Router fikk jeg før jeg dro, og den satte jeg opp hjemme. Og så trengte jeg en vanlig analog trådløs telefon. Og så, vips: Her nede fjerner jeg den routeren som sto i leiligheten og jeg plugger inn min egen. Og da har jeg plutselig en telefon i Brussel med norsk nummer (67410966) og jeg ringer gratis til fasttelefon i Norge. Folk fra Norge ringer til meg med vanlig ”lokaltakst”. Strålende. Jeg hadde prøvd Skype tidligere, men brukte det ikke noe særlig. Men dette er jo helt andre greier. Noe er altså greit!
Og så liker jeg (fortsatt) å høre norske nyheter. Før hørte jeg av og til på opptak av nyheter som NRK legger ut på nettet. Men det jeg ikke hadde prøvd før, var at de fleste radiokanalene (alle?)til NRK kan jeg høre på direkte over nettet. Strålende. Perfekt gjengivelse.
Med TV er det ikke helt det samme. Noen programmer kan høres direkte, for eksempel hørte jeg Grosvold direkte fredag kveld, men jeg fikk ikke detektimen; da slo de av sendingen etter noen minutter.
Og så leser jeg jo litt da. Jeg anbefaler Derk-Jan Eppink: Life of a European Mandarin! Veldig artig om byråkratiet i Brussel.
Til dere som gidder lese dette: Har dere andre tips om nett, telefon, radio, TV, aviser, så er jeg takknemlig for det.
Om dere vil slippe å motta slike brev fra meg, så send meg en mail.
For øvrig:
Adresse: 10 Avenue des Volontaires, 1040 Bruxelles. ”Norsk” telefon: 67 41 09 66. Mobil (eller GSM som det heter her nede) +32 474 64 50 18.
Fred-Arne


Fred-Arne Ødegaard,
Ikke lenger
Avdelingsdirektør/Deputy Director General
Fornyings- og administrasjonsdepartementet,
IT-politisk avdeling/
Ministry of Government Administration and Reform,
Departement of IT policy
T. +47 22 24 66 15, 90 05 53 12 (mob).
Fax 22 24 03 15
Nye koordinater kommer.