torsdag 4. oktober 2012

45. Brusselbrev (siste!) fra Fred-Arne (4.10.2012)


Hei!

Som annonsert i forrige Brusselbrev, så er intensjonen å komme med enda et (siste?) brev fra min fireårsperiode som nasjonal ekspert i Brussel, det førtifemte. Min periode i Brussel går frem til 31.10.2012

Dette brevet har følgende:
·        Noen avsluttende observasjoner, bl.a. betraktninger knyttet til overgangen fra å være sentral i den nasjonale IKT-politikken i Norge til å bli et liten brikke i et mye, mye større apparat i Brussel.

Så noen avsnitt knyttet til det å forholde seg til det europeiske IKT-spillet:
·        Hvordan følge med i EU-systemets arbeid med IKT?
·        Hvordan følge opp det som skjer?

Til slutt et faglig avsnitt om ny utvikling
·        Digital Champions
·        Mid term review
·        Cloud computing
·        Second single market law

Avsluttende observasjoner
Som en innledning til noen avsluttende observasjoner må jeg nevne fire korte poeng knyttet til hvorfor IKT-politikk er både spennende og viktig:

·        En av de ting som ledet til at IKT ble løftet opp på den politiske dagsorden i 1999 var oppdagelsen av at bruken av IKT er viktig for produktivitet og konkurranseevne.
·        I et møte med generaldirektør Colasanti høsten 2009 i forberedelsen av det som skulle bli Digital Agenda, var han tydelig på at mens IKT for noen år siden var ”interessant”, noe for ”spesielt interesserte”, så var bruken av IKT nå noe som var ”hugely important” for alle land.
·        Er IKT nå noe som inngår overalt og ikke fortjener/behøver spesiell oppmerksomhet eller spesielle planer, eller er IKT fortsatt noe som skal fokuseres, f.eks gjennom et eget DG og egne fokuserte forskningsprogrammer? Dette er en diskusjon jeg fra Norge kjenner godt fra både KD (hvordan håndtere IKT i utdanningen og IKT-forskningen?) og NHD (behov for fokus på IKT?) I EU-systemet er det åpenbart at en fortsatt ønsker egne planer og et spesielt fokus, men vi ser noen tegn til endringer gjennom IKT-forskningens plass og styring i Horizon 2020.
·        I stadig økende grad dreier EUs arbeid med IKT seg om IKT som grunnlag for jobber og vekst. Dette er en vinkling som nesten er borte i norsk IKT-politikk, bortsett kanskje fra IKT som virkemiddel for å effektivisere forvaltning.

Men IKT-politikk er ikke enkelt, det har jeg på nært hold observert at mange statsråder har fått erfare. Området blir stadig mer omfattende og komplekst, og går mer og mer på tvers av sektorer og kompetanseområder. Ansvaret for nesten halvparten av tiltakene i Digital Agenda ligger i andre DG’er enn DG INFSO/CONNECT.

Da jeg dro til Brussel og EU-kommisjonen i slutten av oktober 2008, etter femten år med IKT-politikk i Utdannings-, Nærings- og Moderniserings-/Fornyings-departementene følte jeg at jeg hadde en rimelig god oversikt over problemstillingene i en del av saksområdet. Jeg kjente rimelig godt til de viktigste sakene, prosedyrene og folkene som arbeidet med IKT.

Men å komme fra en situasjon hvor vi var noen få ti-talls mennesker som arbeidet (”kjempet for”) IKT-sakene til en organisasjon hvor det var mer enn 1200 bare i DG INFSO som jobbet med IKT-politikk, var litt av en overgang. Jeg kjente ikke folkene, hvilke enheter som jobbet med hva, historikken i sakene, tradisjonelle posisjoner og kampene mellom enheter, direktorater og DG’er. Og jeg skal ikke skryte på meg at jeg har full oversikt etter fire år.

I den policy-enheten hvor jeg har arbeidet, fikk jeg mine avgrensede oppgaver som ga meg mer enn nok å holde fingrene i. Mine hovedsaksområder, medlemslandenes samarbeid om IKT-politikken og etter hvert også samarbeid på tvers av DG’ene, har vært både spennende og arbeidskrevende, men mine ambisjoner om ha bred oversikt, forstå spillet, har ikke vært lett å følge opp; nå på slutten av perioden sitter jeg nok med et inntrykk av at selve systemet ikke uten videre inviterer til den store oversikten for en nasjonal ekspert nede i et hjørne. Og samtaler med kolleger har også vist at en så stor organisasjon mer er basert på dyp spesialisering enn bred oversikt.

Kommentarene over er knyttet til arbeidet i Kommisjonen. To andre fora er enda mer krevende for en nordmann, Råd og Parlament.

De av mine kolleger (fra medlemsland) som har jobbet i departementer hjemme, har ofte god oversikt over (sam)spillet mellom Kommisjon, Råd og Parlament, hvor sakene ligger, hvilke komiteer som arbeider med dem, hva som er stridsspørsmålene og ulike lands tradisjonelle og løpende posisjoner. De kan dette fordi oppfølging, utvikling av posisjoner og aktiv deltakelse i prosessene er en del av den byråkratiske hverdagen hjemme. Jeg må bare innrømme det, jeg har dårlig oversikt over det som foregår i Parlament og Råd, og jeg, som utsendt fra et ”utenforland” har i liten grad fått oppgaver som har bidratt til bedre oversikt. Derfor ble lansering og foredrag knyttet boken ”The Copyright Enforcement Enigma” av Monica Horten spesielt interessant for meg. (Se 40. Brusselbrev, 25.3.2012 //faobrusselblogg.blogspot.com.) Gjennom innlegg og lesning av boken ble spillet mellom Kommisjon, Råd, Parlament og forholdet til nasjonale posisjoner og lovgivning klarere. (Selve grunnstriden dreide seg om hvilke prosesser og betingelser som skal ligge til grunn før ”noen” ”klipper” internettforbindelsen til en som tross en eller annen form for advarsler har lastet opp eller ned opphavsrettslig beskyttet materiale. Boken anbefales fortsatt.)

Gjennom de fire årene jeg har vært her nede har jeg fått mange positive kommentarer til mine Brusselbrev. Jeg tror hovedgrunnen har vært at mange har følt at det var greit med en viss oversikt, fordi vi kanskje mangler de mekanismene og prosessene som gjør at vi mer systematisk skaffer oss en viss oversikt. Men jeg må legge til at utvalget av saker har vært litt tilfeldig og basert på ting jeg har vært interessert i; jeg har ikke tatt sikte på å gi noen systematisk oversikt.

På denne bakgrunn er det litt synd for formidlingen av IKT-politikken at FAD har valgt ikke å følge opp stillingen som ambassaderåd knyttet til IKT. Dette er jo en utmerket plattform for å skaffe en systematisk oversikt over IKT-saker i Kommisjon, Råd og Parlament. Sikre systematisk samarbeid mellom norske ”IKT-ressurser” i Brussel, nasjonale eksperter, EFTA og  relevante norske lobbyister. Og fordi det nå er så mange departementer som har ”aksjer” i IKT-politikken, gir stillingen også grunnlag for en meget bred og systematisk rapportering hjem om IKT-sakene. Viktige departementer i dette er f.eks FAD, Kultur, Utdanning, Barne- og familie, Samferdsel, Justis, Næring. Jeg er ikke i tvil om at FAD som koordinerende departement for IKT-politikken burde ha et spesielt ansvar i dette. (Som nevnt over: Med fokus på økonomisk vekst og jobber og IKTs betydning for dette, får IKT-politikken stadig voksende oppmerksomhet i EU-systemet.)

Så til del to av dette brevet: Hvordan følge med i og hvordan følge opp EUs arbeid med IKT-politikk?

Som ”utenforland” har vi noen utfordringer:
·        Vi er ofte i tvil om hvor ”alvorlig” vi skal ta anbefalinger, signaler og planer fra EU på IKT-området. Direktiver er en ting. ”Communications” med sine anbefalinger og forslag om tiltak oppfattes (formelt sett med rette) annerledes og langt mindre forpliktende.
·        Norsk IKT-politisk dagsorden og EUs IKT-initiativ er ofte i liten grad samkjørt. Kommisjonens IKT-politiske dagsorden passer ikke alltid inn i den hjemlige politiske dagsorden.
·        Det er ofte litt tilfeldig hvilken prioritet EU-arbeidet skal ha når det gjelder ressurser. Vi kjenner alle til lesning av saksdokumenter på vei til møter i Brussel. Men, ”kort innpå” som de sier i Østfold, fungerer ikke alltid like bra.
·        De som reiser til møter i Brussel er ikke ”privatpraktiserende”. Jf. min kommentar i forrige brev om Finlands sterke kommentar om Cloud computing i siste DAE HLG-møte. Jeg har i økende grad her nede fått innblikk i hvor viktig hjemlig politisk forankring er. (For toneangivende land som UK, NL, DE er dette veldig tydelig.) Innleggene som presenteres i DAE HLG er nøye forberedt og forankret hjemme før de fremføres.
·        Jeg er fullt klar over at vi hjemme har både ”spesialutvalg” og ”koordineringsutvalg”, men jeg er litt usikker på hvor systematisk det fungerer (ikke minst basert på egen innsats før jeg dro til Brussel).

Hvordan følge med?
EU-systemet er på mange måter en uoversiktlig og ofte ugjennomtrengelig papirmølle. Om en skal finne en ”COM”, er det oftest lettere å foreta et Google-søk enn å forsøke å lete seg frem gjennom de formelle kanalene i Kommisjonens datasystemer. (Det er ikke bare jeg som har det slik. Jeg vet at meget erfarne folk i Kommisjonen gjør det på samme måte.) Det er vel nettopp på grunn av den enorme papirproduksjonen at det er et stort marked for de som vil hjelpe oss å følge med.

Som en del av min ”avskjedshilsen” fra Brussel forsøker jeg meg å en liten ”veileder” når det gjelder å følge med i de IKT-politiske initiativ.

Euractiv er en tjeneste som daglig gir oppdateringer på mange områder, også på IKT-området:http://www.euractiv.com/infosocietyEn kan også abonnere på daglige eposter.
Blogactiv gir synspunkter og meninger. En kan også abonnere: http://blogactiv.eu/blog/category/infosociety/

Kommissæren for IKT, Neelie Kroes, har sin egen hjemmeside med blogg og taler:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/index_en.htm

Digital Agenda:

Helt ny hjemmeside nå: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en

President Barroso’s foredrag er ofte interessante. Jeg har flere ganger henvist til foiler han har brukt i sine foredrag:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Generaldirektør Robert Madelin er ofte aktiv på Twitter: @eurohumpf.

Det tvitres også på @DigitalAgendaEU

Jeg tar også med linker til Rådet og Parlamentet, steder som ikke alltid er like lett å finne ut av.

Commission Work Programme gir en oversikt over hva som er planlagt kommende år. Forslag for 2013 foreligger:http://ec.europa.eu/research/transport/news/items/drafwp2013_en.htm

European Parliament:
ITRE (Industry, Research, Energy):  http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
IMCO (Internal Market, Consumer Protection): http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/home.html

En betalt oversiktstjeneste er MLex: www.mlex.com

En av de mange ”think tanks” i Brussel, er Bruegel, http://www.bruegel.org, det var her jeg hørte Erik Brynjolfsson.

For de som vil ha et rent teknisk perspektiv anbefales ACM Technews, http://technews.acm.orgsom kommer tre ganger pr uke. (ACM er den amerikanske dataforeningen, Association for Computing Machinery.)

Telekom-operatørene har sin egen tjeneste som en også kan abonnere på: http://www.etno.eu

Digital Europe, en av de større lobbyorganisasjonene her, nede leverer også sine nyheter:http://www.digitaleurope.org/Headlines

Jeg må også ta med BBC News og Huffington Post: På min iPad har jeg installert apper for BBC og Huffington Post. Begge har egne faner for ”technology news”. Jeg anbefaler begge veldig sterkt.
(Et lite forbehold til slutt: Ingen må forledes til å tro at jeg daglig følger alle disse kildene…)

Hvordan følge opp?
Tre områder for oppfølging:
·        Direktiver
·        Programdeltakelse
·        ”Communications”

Oppfølging og implementering av direktiver lever på mange måter sitt eget liv. Vi vet stort sett at her er det bare å sette i gang med implementering. Dessuten er det ikke veldig mange direktiver generelt på IKT-området og de er fordelt på mange departementer, bl.a. Kultur, Samferdsel og litt FAD.

Programdeltagelse er et ofte et slit. Litt spøkefullt har jeg noen ganger sagt at vi i Norge ofte sliter så mye for å komme med i et program at når vi omsider er mål, så har vi problemer med å huske vi hva vi egentlig ville der. Jeg har deltatt i mange slike prosesser, Promise, Modinis, eTen, IDABC/ISA/Testa, CIP. CIP var veldig tungt fordi det dreide seg om en betydelig økning av budsjettene og flere departementer var involvert. (Få statsråder kjemper noe særlig i budsjettkonferanser for å få gjennomslag for nesten usynlige EU-prosjekter.) Spleiselag er en egen gren når det gjelder programdeltagelse. Noen spleiselag har gått veldig greit, andre har vært ytterst krevende. Min erfaring er også at noen departementer har ryddigere forhold til disse prosessene enn andre departementer. (Næringsdepartementet, vårt gamle departement, var veldig profesjonelle.) Det kan ha skjedd positive ting på dette området i løpet av de fire årene jeg har vært i Brussel, men slik jeg har opplevd programfinansieringen, så er dette et område som noen burde rydde i. (Akkurat nå pågår diskusjonene om norsk deltakelse i det åttende rammeprogram for forskning, nå kalt Horizon2020, sammenslått med CIP. Sannsynligvis en ytterst krevende prosess, ikke minst for KD og NHD, men også for FAD og OED som har aksjer i CIP. En annen spennende prosess er hvordan Norge skal forholde seg til CEF, et program knyttet til bl.a. utrulling av bredbånd; dette er komplisert bl.a. fordi strukturfondene trekkes inn i finansieringen av bredbånd, og Norge har jo ingen tilknytning til strukturfondene.) 

”Communications”: Som utenforland står vi formelt ganske fritt når det gjelder å følge opp anbefalinger knyttet til ”Communications”. Min opplevelse er at det er litt tilfeldig hvordan vi, Norge, håndterer slike anbefalinger.

Et konkret eksempel er de 23 ”Member States actions” knyttet til Digital Agenda. Akkurat nå pågår en kartlegging av hva landene har gjort på hvert enkelt av disse tiltakene. På oppdrag fra generaldirektør Madelin foretok vi en foreløpig undersøkelse av status tidlig 2012. Det er slett ikke slik at alle medlemsland uten videre følger opp alle anbefalinger. Direktiver er greit, men mer uforpliktende anbefalinger blir ikke alltid uten videre fulgt opp. Et eksempel: Når det gjelder målet om dobling av IKT-forskningen, så svarte et av de virkelig tunge landene: ”Overhodet ikke rom før økt budsjett”.

Etter det som tidligere har vært min erfaring på dette feltet, er det rom for at vi (Norge) håndterer ulike Communications mer systematisk og sikrer klarere politisk forankring.

Dette var altså noen refleksjoner etter fire år her nede.  Men jeg tar også med noen siste poeng om hva som skjer i DG CONNECT og i Kommisjonen for øvrig:

Digital Champions
19-20 September var det møte for Digital Champions i Sofia, Bulgaria. Selv om det går litt tregt med å få på plass Digital Champions i mange av medlemslandene, så er dette fortsatt en prioritert sak fra kommissærens side (i tillegg til bl.a. ”unge entreprenører”).  Fokuserte temaer ser ut til å være: utdanning, digital literacy, IT skills, åpne data, start-ups. Den finske representanten poengterte ”promote teaching of coding/programming in schools”. (Som nevnt flere ganger, Finland tør gå sine egne veier.)

Mid term review
Planen er fortsatt at Mid term review skal legges frem i løpet av oktober. Nå er en inne i sluttfasen med ”ISC” – inter service consultation. 
Det er litt interessant å følge med i hvordan de enkelte DG’er ønsker å ”skrive seg inn”, justere kurs, holde igjen osv, akkurat slik vi en vant til hjemme. Siden det er så mange DG’er som har aksjer i Digital Agenda, blir dette en krevende prosess. Det lokale budsjettdepartement må selvsagt påpeke at en også i fortsettelsen må holde seg innen for vedtatte budsjetter. Noen vil ha en sterkere vektlegging av ”open source software”. Noen har interesser knyttet til ”standarder”/”åpne standarder” og vil passe på at begrepene brukes riktig. Alle forhold knyttet til opphavsrett, IPR, DRM er krevende. Noen vil ha inn mer om ”europeisk mangfold”. Utdanning, skills, literacy løftes også inn.

Noe av styrken i den opprinnelige DAE var konkrete, målrettede, ”operasjonelle” tiltak. Det blir en utfordring å beholde denne tilnærmingen, samtidig som man skal vektlegge vekst og nye arbeidsplasser.

Cloud computing”
27. september ble COM(2012) 529 final, ”Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe”, lagt frem. (http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/docs/com/com_cloud.pdf)
Noe av det imponerende med planer og strategier i EU-systemet, er måten man makter å finne frem til tall og prognoser for å vise hvor viktig ting er. I Cloud Computing-strategien finner vi at riktig utnyttet, kan Cloud Computing bety investeringer på 45 mrd EUR frem til 2020, en ”impact on GDP” på 957 mrd EUR og 3,8 mill jobber innen 2020. Disse tallene kommer fra IDC som ofte virker som ”hoffleverandør” av IKT-prognoser.

De viktigste utfordringene som gjør at en strategi for cloud computing er viktig:
·        Fragmentiering av ”the digital single market” med ulike nasjonale lover og usikkerhet mht hvilken lovgivning som skal gjelde
·        Problemer knyttet til kontrakter, tilgang til data, portabilitet, endrede eierforhold etc
·        En jungel av standarder
Poenget med strategien er bl.a. å gjøre europeiske SMB tryggere på å utnytte cloud computing.

Så langt jeg kan vurdere, er strategien både velskrevet, avklarende og til å bli litt klokere av. De som tenker at dette får da markedet ta seg av kan få noen motforestillinger ved å lese dette dokumentet. (Jeg vil sammenligne litt med behovet en i sin tid hadde for å ”rydde opp” og regulere mobilmarkedet i Europa. Stort sett har jo denne rydde- og koordineringsjobben vært en suksess.)

Single Market Act II
Onsdag 3 oktober ble Single Market Act II lagt frem. Se
Web site
Communication

Single Market Act II inneholder også et avsnitt om ”The Digital Economy”,
”with its economic weight and important spill-over effects, for example in terms of productivity and resolving societal challenges, the digital economy revolution remains an opportunity that cannot be missed. Working towards the completion of the digital single market by 2015, the Commission proposes to:
(i) facilitate e-commerce in the EU by making payment services easier to use, more trustworthy and competitive
(ii) address a key underlying cause of lack of investment in high speed broadband connection, i.e. its civil engineering costs
(iii) make electronic invoicing standard in public procurement procedures – a proven money-saver.”
(Digital Single Market Act ”eies” av DG MARKT. Legg merke til listen over utfordringer/forslag, opphavsrett er ikke nevnt…)


Til slutt

Det har vært aldeles strålende å tilbringe fire år som nasjonal ekspert i Brussel. Utrolig lærerikt og spennende. Samarbeidet i ”den norske gjengen” i DG INFSO/CONNECT og den norske EU-delegasjonen har vært veldig, veldig bra.

Det har også vært veldig morsom for meg å lage denne bloggen. For fire år siden var det ikke ukontroversielt i Kommisjonen å lage noe slikt. (Jeg ble kritisk eksaminert av en leder en gang, dette hadde jeg ikke bedt ham om tillatelse til…) I dag er det å kommunisere gjennom sosiale media nesten noe som forventes i kommisjonen, ikke minst takket være hvordan Robert Madelin har fokusert på dette og gått foran med både blogg, twitring og Facebook-aktivitet. Litt artig å tenke på at like etter at jeg kom ned hit (desember 2008), ble jeg invitert til å holde en 45 min orientering for departementsrådsgruppen hjemme om sosiale medier. Mange var opptatt av alle de problemene dette kunne føre til og undret seg over hva Jens’ nye tilstedeværelse på Facebook kunne lede til.

Det har vært ekstra hyggelig med tilbakemeldinger. Når jeg tenker på hvordan vi bombarderes av ”nyhetsbrev”, blogger og orienteringer, så er jeg ganske smigret over at ikke så rent få har skrevet og fortalt at de har lest, og noen til og med tatt vare på Brusselbrevene.

Men alt har en slutt, og dette er slutten på mine Brusselbrev, i hvert fall i denne form. Jeg tror fortsatt det er viktig at noen gir en løpende orientering om hva som foregår. Om jeg skal være del av dette får vi komme tilbake til.

Altså, takk for meg og takk for tilbakemeldinger.
(Når det gjelder min rygg og ryggoperasjoner, som omtalt i forrige brev, så går det, riktignok langsomt, fremover…)

For øvrig: alle brusselbrevene ligger ute på nettet: http://faobrusselblogg.blogspot.com

Fred-Arne

søndag 16. september 2012

44. Brusselbrev fra Fred-Arne (16.9.2012)


Hei!

Det har gått nokså lang tid siden forrige livstegn fra Brussel. Årsaken til det skal jeg komme tilbake til lenger nede.

På agendaen denne gang:
·        Vi venter på ”mid-term review”
·        Ny HoU for F1, Jobs and Growth
·        Hverdagsliv i Brussel

Vi venter på ”mid-term review”
”Mid-term review”, opdatering/status/videreføring av Digital Agenda har vært annonsert og forventet i løpet av høsten. Slutten av oktober har vært antydet i flere fora. Det nye i forhold til lignende dokumenter tidligere er den interesse IKT-politikken har i topporganet European Council. Jeg tillater å gjenta et avsnitt fra forrige Brussel-brev:

Swift progress is required to achieve a well-functioning Digital Single Market by 2015, which will provide new dynamism to the European economy. In particular, priority should be given to measures aimed at further developing cross-border online trade, including by facilitating the transition to e-invoicing, and promoting the cross-border use of e-identification and other e-services. It is also crucial to boost demand for the roll-out of high-speed internet, modernise Europe's copyright regime and facilitate licensing, while ensuring a high level of protection of intellectual property rights and taking into account cultural diversity.

Avsnittet finnes i konklusjonsdokumentet fra Rådsmøtet 28-29 juni i år.

Mine betraktninger nedenfor er vesentlig basert på at referater og sakspapirer fra Digital Agenda High Level Group nå er offentlig tilgjengelig. http://ec.europa.eu/information_society/events/cf/daehlg/home.cfm

Som jeg sa forrige gang, ”Jobs and growth” og IKT som en driver for økonomisk utvikling blir bare mer og mer sentralt. Det gjøres mange forsøk på å underbygge dette, for eksempel noen poeng fra bl.a. Digital Agenda Scoreboard, http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm og en morsom, lettlest studie fra Cisco, ”The Internet of Things, How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything”,http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf:
·        Internett-trafikken dobles hvert 2-3 år
·        Mobil internett-trafikk dobles hvert år
·        I 2015 antas det å være 25 milliarder trådløse enheter globalt, i 2020 50 mrd enheter
·        Antallet som arbeider med IKT øker med 3% årlig, til tross for økonomisk krise og det er forventet at i 2015 vil man i Europa mangle 700 000 med IKT kvalifikasjoner.
·        Mangelen på investeringer i bredbånd generelt og ”high speed” bredbånd spesielt, er fortsatt et sentralt argument.

Hva kan ”mid-term review” forventes å inneholde?

Jeg har tidligere vært inne på at det har vært en viss diskusjon om i hvilken grad ”mid term review” kun skal ta status på hvor vi er eller om den skal skissere nye tiltak og nye initiativ. Det ser nå ut til at den også vil inneholde skisser av nye satsinger.
Bredbånd
På siste møte i Digital Agenda High Level Group var det en livlig diskusjon om det å pushe utbygging og høye hastigheter i forhold til å styrke etterspørsel, lete etter ”killer applications”.

Fra den nye bredbåndsenheten fikk vi følgende innledende kommentarer: (Ref finnes her:http://ec.europa.eu/information_society/events/cf/daehlg/item-display.cfm?id=8506)

A reminder on why we have the broadband targets, as some people are questioning their level of ambition: the power of the computing is no longer in the processor and the hard disk, more and more it will be in the network. The network and the bandwidth will determine the performance and the accessibility to the wealth of services that the internet offers; more storage and more processing power in the cloud is the best example of this. There is also more mobility, the mobile traffic is expected to double every year in the coming years. On average, every citizen in Europe has two terminals connected to the internet; by 2015 this is expected to be seven and to double by 2020. The internet of things is another dimension that will have to be taken into account: 50 billion objects are expected to be connected by 2020. Internet is also key to economic wealth : half of productivity gains today come from the use of ICT and studies show that 10% growth in broadband penetration correlate with 1 to 1.5% of GDP growth.

Men ikke alle land er like enige i konsentrasjonen om utbygging. Den danske representant hadde et interessant innlegg:

Broadband, broadband targets and digital development is crucial for addressing the economic crisis. But, covering Europe with 'fat pipes' is not enough; it is take up and use that really count. 25% of DK businesses and households had access to 100 Mbps 2010, increasing to 38% in 2011, but take up is only 0.5%. It really does not make sense to invest and stimulate investments if demand is not stimulated.

Et viktig spørsmål i bredbåndsdiskusjonen som også Norge har tatt opp flere ganger, er å redusere prisene knyttet til bruk av felles fremføringsveier.

Cloud computing
Argumentasjonen knyttet til cloud computing har jeg tatt opp flere ganger. Det blir stadig påpekt at Europa ligger etter. Dette er et marked Europa så langt har gått glipp av.  Da dette ble diskutert i HLG møtet, hadde Finland et interessant innlegg:

Given the rapid development of networks, devices, services, internet of things and big data, we see cloud computing as both a strategic and an operational issue, not only a communication policy issue, also an industrial and innovation policy issue. American companies are ahead in this development and we cannot afford to go into everlasting European discussions on data protection and privacy and other barriers. We need rapid, clear and forward looking decisions. We need a coherent promotion programme for SMEs to adopt cloud computing services. We also need piloting and test bed services for developers and researchers which may be hard to finance in the present situation.

Som sekretær og referent fulgte jeg nøye med da det finske innlegget ble fremført. Det var åpenbart nøye forberedt, slik vi ofte ser at det som fremføres i HLG ikke er basert på øyeblikkets inspirasjon, men på omhyggelige avklaringer hjemmefra. I lys av dette blir det finske innlegget ganske sterkt.

Tillit og sikkerhet
Det er åpenbart at dette må bli et sentralt tema. Vi fikk en opptakt i HLG-møtet gjennom diskusjonen av identification, authentication and electronic signatures. Forhold knyttet til internett som kritisk infrastruktur og behovet for bredt internasjonalt samarbeid for å hindre eller svare på ”cyber-attacs” blir stadig viktigere. Beskyttelse av barn og barns rolle på internett er også en viktig del i dette, se http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0196:FIN:EN:PDF, (COM(2012) 196), European Strategy for a Better Internet for Children. De som tar bryet med å se nærmere på dette dokumentet vil registrere at det begrenser seg ikke til ”beskytt barna”, det har også omfattende betraktninger rundt barn og unge som aktive aktører og entreprenører.

Digital Single Market
Med det fokus Rådet har på behovet for ”å få orden på” Digital Single Market, må vi forvente at opphavsrett, tjenester, ikke minst TV og offentlige tjenester, på tvers av grenser, vi bli sentralt.

Det har vært en serie av ”communications” knyttet til dette:
·        COM(2011) 941 final, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0941:FIN:EN:PDF,  GREEN PAPERTowards an integrated European market for card, internet and mobile payments, 11.1.2012
·        COM(2011) 942 final, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:EN:PDF, A coherent framework for building trust in the Digital Single Market for e-commerce and online services, 11.1.2012
·        COM(2012) 225http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/consumer_agenda_2012_en.pdf, A European Consumer Agenda - Boosting confidence and growth, 22.5.2012
·        COM(2011) 877 final, http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/directive_proposal/2012/en.pdf, Amending Directive 2003/98/EC on re-use of public sector information, 12.12.2011
·        COM(2012) 179,http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0179:FIN:EN:PDF, A strategy for e-procurement, 20.4.2012
Det store spørsmålet er egentlig om en klarer å få til de store grepene knyttet til revisjon og forenkling/modernisering knyttet til opphavsrett.

Implementering
DAE fra 2010 hadde et helt kapittel om implementering. Mange har pekt på at den store forskjell mellom DAE og tidligere IKT-strategier har vært beslutningskraften i forhold til implementering.
Det er ingen tvil om at Scoreboard og viljen til å måle utvikling vil fortsette.
DAA, Digital Agenda Assembly har vært en suksess, ikke minst eksperimentene med aktiv bruk av sosiale medier og forsøkene på å nå utenfor den normale ”menighet” har lobbyister i Brussel. Her møter en ”stakeholders” de som i praksis kan bidra til at planene realiseres. Det er litt interessant at neste DAA skal arrangeres i Dublin, presidentlandet våren 2013. Danskene kunne nok ha ønsket noe lignende denne våren, uten å få gjennomslag. Hva skjer våren 2013, med Hellas som president? (Kanskje ikke i Athen?)
Gjennom fire år har jeg vært sekretær for High Level Group. Nå på slutten av min periode må jeg kunne tillate meg å si at diskusjonene på bakrommet om nytte og verdi an HLG har vært mange. I det siste er det nok et inntrykk at prestisjen for HLG er økende. Uten medlemslandenes aktive støtte blir ikke visjonene i DAE realisert. Men, og her kommer et hjertesukk fra meg, da må Kommisjonen være villig til å ta reelle diskusjoner med medlemslandene, åpne opp for å diskutere strategiske veivalg, saker under forberedelse, ikke bare presentere sakene når alle realiteter er besluttet.
Going Local er en ”oppfinnelse” etter at DAE ble laget. Det har også vært en suksess. Norge har vært i en lykkelig situasjon ved at Robert Madelin selv har kommet til Norge. GL-2012 er fortsatt under utvikling og Norge har fortsatt muligheter til å henge seg på.
Digital Champions: Det har vært en tung start. Landene henger seg på etter hvert og i en del land satses det.

Ny HoU for F1, Jobs and Growth
Head of Unit for C1, Ken Ducatel, min gamle enhet, er altså blitt ansvarlig for enheten for Cloud Computing, visstlok etter smigrende direkte forespørsel fra vice president Neelie Kroes, Vår nestleder, Miguel Gonzalez-Sancho har fungert siden april. Det er nå besluttet at Jörgen Gren, fra Sverige, blir ny leder. Han kommer fra tidligere C3, enheten for ”impact assessment” som ble nedlagt i forbindelse med omorganiseringen. (Noen har antydet at valget også kan ha sammenheng med at det er mange spanske HoU.) Mye tyder på at Jörgen kan bli veldig bra. Utfordringen er: Hvordan bygge konkret ”action” rundt IKT og ”growth and jobs”.

Hverdagsliv i Brussel
Så til slutt: Hvorfor kommer dette brevet så sent? Svar: Jeg har vært på sykehus, operert i ryggen, skiveutglidning. Det som skulle vært en rutineoperasjon, inn søndag, ut torsdag, ble til en langvarig sak med fire uker på ryggen. All verdens komplikasjoner, infeksjon, spinalvæske-lekkasje m.m. (Jeg har hatt litt ryggproblemer i mange år. For halvannet år siden fikk jeg en epidural-injeksjon som så ut til å løse alle problemer. Men så kom det igjen og jeg gikk til en sjekk. Spinalkirurgen anbefalte hasteoperasjon, akkurat da jeg skulle på ferie.) Ting går bedre nå, men det tar tid å få orden på sakene.) Dette har medført en rotete avslutning på min tid her nede og det liker jeg ikke noe særlig. Men akkurat nå er det viktigste å få orden på rygg og bevegelighet…

Nå er det ikke lenge igjen her nede. Litt vemodig, faktisk. Nå er flyttebil bestilt og planene for hjemreisen begynner å ta form. Jeg forstår det også slik at departementet er i full gang med å finne en erstatter i min stilling.

Jeg har planer om å klare et Brusselbrev 45 før jeg returnerer.

Hilsen Fred-Arne


fredag 6. juli 2012

43. Brusselbrev fra Fred-Arne (5.7.2012)


Hei!

Ferie for de fleste hjemme, men fortsatt ganske full fart her nede, selv om en del nå er i ferd med å ta ferie. Veldig blandet vær, strålende varme, trykkende varme, lyn og torden, regnbyger – omtrent som hjemme?

På programmet denne gang:
·        Fra DG INFSO til DG CONNECT
·        Den andre Digital Agenda Assembly
·        Robert Madelin i Lillesand
·        Fra møte i Digital Agenda High Level Group
·        Fra den IT-politiske dagsorden akkurat nå
o   Going Local III
o   Digital Champions
o   ACTA
o   Bredbånd og Cloud computing
o   eID
o   e-Skills

Fra DG INFSO til DG CONNECT
Nå er altså Robert Madelins omorganisering formelt på plass. Mandag morgen 2 juli var det offisiell frokost som markerte overgangen. Det er ikke bare det at vi har fått nye enheter og skal flyttes rundt, det er også en lang serie initiativ knyttet til nye web-sider, ny grafisk design, nye arbeidsverktøy, nye initiativ for å arbeide mer på tvers av tradisjonelle siloer.

Vi har en ny ”acting” head of unit etter at Ken Ducatel er på plass som sjef for Cloud-enheten sammen med et par medarbeidere og vårt bredbånd-team er over til en ny bredbåndsenhet.

Vår enhet er blitt mindre, vi har fortsatt ansvar for implementering av Digital Agenda, for Digital Single Market-sakene i DG CONNECT (det er DG MARKT som har hovedansvaret) og vi har fått ansvar for å utvikle det nye, ganske prestisjefylte området Growth and Jobs knyttet til ICT-relatert vekst.  Og vår enhet heter også Growth and Jobs, kode DG CNECT.DDG2.F1. I løpet av juli får vi vite om ”acting” head of unit rykker opp eller om det kommer en ny leder. Ryktene forteller om flere ”prominente” kandidater. Det sies at det er 16 søkere, men søkerlisten er hemmelig….

Den andre Digital Agenda Assembly er over
21 og 22 juli hadde vi DAA, som før fortalt skåret ned fra 1500 i fjor  til 1000 deltakere i år. I fjor var vi på bil- og flymuseet i Brussel, i litt spesielle lokaler. I år var vi i prestisjefylte lokaler hos ”Committee of the Regions” (CoR) og Parlamentet. CoR er kommunestyrenes og regionenes EU, 344 medlemmer oppnevnt etter forslag fra Rådet, og i flere og flere saker skal CoR høres. De, i likhet med Parlamentet har veldig flotte lokaler. Mye fotografering tydet på at mange syntes det var stats å ha møte i Parlamentet (som å ha en konferanse i Stortingssalen…)

DAA hadde et ganske spesielt format. Hovedtanken var å ha reelle diskusjoner knyttet opp mot ”Mid-term review”, som før fortalt en kommunikasjon som forventes i oktober/november som skal gi retning og innhold i det videre arbeid med  Digital Agenda.

DAA hadde tre deler. Første del var online diskusjoner knyttet opp mot andre del, åtte workshops som skulle analysere viktige deler ved DAE, spesielt innrettet mot ”Jobs and Growth”. (Jeg hadde litt ansvar i WS8, Entrepreneurship and innovation. Fra de åtte workshops første dag ble det spilt inn til  tredje del, plenumssamlingen andre dag.

Såkalte workshops i store konferanser er normalt velregisserte mini-konferanser med ferdigtygde foredrag. Dette var forsøkt gjort annerledes, mer diskusjon, mindre regi i forkant, aktiv input fra online-diskusjonene på forhånd. Samme opplegg i plenum, input fra workshops og forsøk på mer dynamiske diskusjoner.

De som forventet tradisjonelle samlinger med store key-notes av innleide kjendiser ble nok litt skuffet.

Jeg ”falt for” en ung kvinne fra Kenya som fortalte om hvordan de har utviklet og brukte nye verktøy for sosiale medier; se f.eks Ushahidi. Hun hadde flere artige poeng: 75% har mobiltelefon, flere enn de som har rent vann! Bruken av mobiltelefon har ført til at mange har ”hoppet over” PC-stadiet. Hun påstår at ICT har gjort mer på 15 år for utvikling av industrialisering i Afrika enn tradisjonell industri på 50 år.  Vi har, som nevnt før, en tilbøyelighet til ikke å se at Afrika er mer enn sult, borgerkriger og kaos.

Neste år skal DAA arrangeres av Irland som da har presidentskapet. Det skal innpasses i Dublin Castle og da er det ikke plass til mer enn 600.

Det viktige som jeg har tatt med fra årets DAA, er satsingen på bruk av sosiale medier, crowdsourcing, online diskusjoner som basis for et stort arrangement. Dette vil vi se mer av. De som foretrekker velregisserte konferanser med profilerte key notes må kanskje omstille seg. Det blir mer krevende, både for arrangører og deltakere.

Veldig bra gruppe fra Norge!!

Robert Madelin i Lillesand
Mine kolleger er misunnelige. Hvorfor er Madelin så ofte i utenforlandet Norge? Han hadde en spennende og vellykket tur til Lillesand, midt under vekterstreiken. I tillegg til tradisjonelt key note foredrag, hadde han ”bilaterals” med Kleppa, Baksaas og PT-direktør Thorstein Olsen.

Like før avreise fikk vi liste over saker som Baksaas ville ta opp. Som såkalt ”CdF – Chef de fil”, ansvarlig for fotarbeidet, fikk jeg da nok å gjøre. Jeg fikk beskjed om å innhente bakgrunnsnotater herfra og derfra. Og når toppsjefen skal ha input, da blir det fart i systemet. Bestilling ble sendt ut torsdag kveld og deadline satte vi til mandag formiddag (det var for hardt å si fredag ettermiddag). Men tingene tikket inn og Madelin fikk flust med bakgrunnsnotater til sin mappe.

Når så Madelin er tilbake, kommer bestillingene om oppfølging. Uten å gå i detalj, så må jeg si at Norge virkelig tas på alvor og han gjør mye for at norske synspunkter og norske interesser skal ivaretas. (Det samme så vi forrige gang han var i Oslo; der Norge møter utfordringer er han villig til å strekke seg meget langt for å bidra til å finne gode løsninger.)

Som fortalt  i forrige brev hadde jeg også ansvar for talen. Men siden jeg ikke var med til Lillesand er jeg ikke klar over hvor mye som faktisk ble brukt. (De fleste av mine, etter min vurdering gode historier og eksempler for Trondheim-talen ble ikke brukt….) Men jeg synes fortsatt det er stas å skrive taler for statsråder og generaldirektører…

Fra møte i Digital Agenda High Level Group
20 juli hadde vi møte i DAE High Level Group. I High Level Group sitter landenes Director General/ekspedisjonssjef for det departementet som koordinerer IKT-politikken.
Dette er som fortalt mange ganger en av mine små teiger her nede. En av oppgavene i den forbindelse er å skrive referater. Dette er viktige greier, så her er jeg nødt til å legge ned et betydelig arbeid. Gjennom arbeidet med referatet forstår jeg bedre hvor mye arbeid de viktige medlemslandene legger i å fremme nasjonale synspunkter og vurderinger.
Svært mange stiller med innspill som er meget vel forberedt, diskutert og klarert på forhånd. (Sakspapirene og innleggene er forberedt før flyturen til Brussel!)

Et lite eksempel: Bredbånd og CEF, en ny finansieringsordning for bredbånd. Brussel-strategien har lenge vært veldig tydelig innrettet mot ”fat pipes”. Landene kjører mer og mer på services, e-skills, content. Til tross for stort tilbud mange steder av ”fat pipes” er ”uptake” meget beskjeden, akkurat den samme diskusjon som jeg føler man har i Norge. Det er uklart for meg i hvilken grad grupper av land samarbeider, men jeg oppdager stadig muligheter for at landene ikke bare i Rådet, men også gjennom instrumenter som High Level Group reelt leder debatten inn på nye spor.

Fra den IT-politiske dagsorden akkurat nå:
Going Local III
Høsten 2010 begynte et forsiktig arbeid med å reise ut til medlemslandene for å få fokus på Digital Agenda. Dette satte medlemslandene tydeligvis pris på, så høsten 2011 var det fullt trykk og besøk til de aller fleste medlemslandene, ikke bare hovedstedene, også til mindre arrangementer. Og her trakk Norge litt av et vinnerlodd ved at Madelin hadde en særdeles interessant og vellykket tur til Oslo og Trondheim. Det har vært stor usikkerhet knyttet til om det ble en Going Local III. Først hørte vi at dette ikke ville bli noe av. Madelin ønsket visstnok en ny runde, men andre var mer skeptiske. Nå er det bestemt at det likevel blir en ny runde. Omfanget er ikke helt klart, det er opp til landene å komme med innspill. På listen over Going Local ambassadører står fortsatt Robert Madelin som ambassadør for Norge. Det betyr: Hvis Norge har noe spennende på programmet, så kan det kanskje bli enda en Norgestur i år. Lansering av nye ”initiativ” kan kanskje være en interessant ramme?

Digital Champions
UK tok initiativ til at en ”kjendis”, Martha Fox, skulle bli Digital Champion, lede kampanjer for å få flere millioner briter på nett. Vår kommissær, Neeile Kroes har tent på dette og vil at alle land skal ha en Digital Champion. Se http://www.marthalanefox.com/ oghttp://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/digital-champions/.
Kommissæren står på, men ikke alle medlemsland er like entusiastiske. Norge har foreløpig ikke meldt seg på…

ACTA
Jeg har tidligere fortalt om ACTA, http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/acta/, ”an international trade agreement aimed at ensuring that the EU's already high standard of protection for intellectual property rights can be enforced globally”. Kampanjene mot ACTA har vært omfattende og ligner mye på kampanjene knyttet til reglene å bryte internettforbindelsen for folk som driver med ulovlig nedlasting. Kommisjonen har hatt en enkel tilnærming: ACTA er ikke mer enn det som allerede ligger innenfor EU-lovgivningen. Jeg fortalte at handelskommissæren, Karel De Gucht, den belgiske kommissæren, for å få bekreftet at det var greit sendte saken til EU-domstolen for vurdering av det legale grunnlaget. Her ser vi nå noe interessant: Det var Parlamentet som ”ryddet” i forhold til de legale forutsetninger for å kutte folks internettforbindelser. Nå viser de tenner igjen. De sier nei til ACTA. En særdeles god kilde til ”aktivistenes” argumentasjon finnes fortsatt her, på La Quadratur du Net,  http://www.laquadrature.net/, jeg synes følgende sitat er et spennende eksempel på at IKT-politikk har økende betydning:
”Strasbourg, July 4th 2012 – The European Parliament rejected ACTA by a huge majority, killing it for good. This is a major victory for the multitude of connected citizens and organizations who worked hard for years, but also a great hope on a global scale for a better democracy. On the ruins of ACTA we must now build apositive copyright reform, taking into account our rights instead of attacking them. The ACTA victory must resonate as a wake up call for lawmakers: Fundamental freedoms as well as the free and open Internet must prevail over private interests.”

Bredbånd og Cloud computing
Før ferien skal Kommisjonen levere en europeisk cloud strategy som forhåpentligvis skal bidra til å redusere noen av europeernes nøling med å ta i bruk ”skyen”. Det var en omfattende diskusjon om dette i siste High Level Group. En del land er veldig nølende og venter på hjelp fra kommisjonen. Andre sier noe i retning av at ”nå må vi få ut fingeren” og ikke la oss lamme av alle slags reservasjoner. (Referatene fra High Level Group er nå offentlige og jeg skal komme tilbake med en referanse så dere kan se hva som faktisk ble sagt. Flere land hadde ganske kraftige utsagn.)

Jeg knytter Cloud til diskusjonen om bredbånd i High Level Group. Her hørt vi følgende, som et apropos til norsk bredbåndsdiskusjon:
”A reminder on why we have the broadband targets, which some people are questioning: The power of the computer is no longer in the processor and the hard disk, as it used to be, more and more it will be in the network. The network and the bandwidth will determine the performance and the accessibility to the wealth of services that the internet offers; more storage and more processing power in the cloud is the best example of this. There is also more mobility; the mobile traffic is expected to double every year in the coming years. On average, every citizen in Europe has two terminals connected to the internet; by 2015 this is expected to be seven and to double by 2020. The internet of things is another dimension that will have to be taken into account. Half of productivity gains today come from the use of ICT.”

Cloud-diskusjonen går rett inn i diskusjonen knyttet til at mange har tilgang til ”fat pipes”, men land etter land forteller om hvor få som egentlig benytter seg av mulighetene. ”The killer application” synes å mangle. Er det cloud og TV som blir the killer application?

eID
I siste HLG-møte fikk vi også en gjennomgang av det nye eID-initiativet:
Proposal for a Regulation on "Electronic identification and trust services for electronic transaction in the internal market", adopted 4 June.
The proposal is a major initiative to keep the electronic world safe and secure in Europe, to unlock and move forward the Digital Single Market, boosting trust and convenience, securing seamless cross border services and transactions, B2B and B2C and citizens to public administrations, part of Single Market Act. The goal is for citizens and businesses to use national eID and remove barriers for the use of electronic signatures and trust services for seamless cross border transactions.
eID og ”trust services” er helt avgjørende for å få fortgang på et ”Digital Single Market”. Se http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6008&tpa=0&tk=&lang=en

eID er et interessant eksempel på hvordan elektroniske tjenester er grenseløse og hvor viktig det er å henge med i det internasjonale samarbeidet for å løse disse utfordringene. Det blir litt spesielt å notere at Norge i den senere tid faktisk har valgt å bli stående på utsiden og passivt observere det som skjer på dette området. Det skyldes visstnok på ”ressursproblemer”. Det blir lagt merke til i Brussel når Norge skylder på ressursproblemer…

e-Skills
For en med lang fartstid knyttet til IKT og utdanning, er det interessant å observere hvordan e-skills, alt fra ”literacy”, det å beherske verktøyene, til profesjonelle ferdigheter som utviklere, nå er på dagsorden igjen.

Belgia annonserte i HLG at de har 8000 ledige jobber for IT-profesjonelle, men bare 300 IKT-kandidater ble uteksaminert fra universitetene. I USA er det siste fire år skapt 466 000 jobber knyttet til app-utvikling. Samtidig som Europas virkelig lider under høy arbeidsledighet er det stor mangel på IKT-profesjonelle. Denne saken er nå løftet til topps på den politiske dagsorden.

European Council Summit
Forrige helg hadde vi nytt EU-toppmøte. All rapportering hjemover var knyttet til banker, gjeld og euro-krise.
Men det var mer!
Her finner dere en oversikt over møtet:
Og her er konklusjonene:

Den viktigste grunnet til at jeg tar opp dette (bortsett fra at jeg ofte irriterer meg litt over mangelen på både nyanser og bredde i rapporteringen i aviser, radio ogTV):
Swift progress is required to achieve a well-functioning Digital Single Market by 2015, which will provide new dynamism to the European economy. In particular, priority should be given to measures aimed at further developing cross-border online trade, including by facilitating the transition to e-invoicing, and promoting the cross-border use of e-identification and other e-services. It is also crucial to boost demand for the roll-out of high-speed internet, modernise Europe's copyright regime and facilitate licensing, while ensuring a high level of protection of intellectual property rights and taking into account cultural diversity.

Avsnittet er hentet fra ”COMPACT FOR GROWTH AND JOBS”, en slags overordnet plan, lansert i kommunikeet fra toppmøtet. ”Compact” er et nytt ”buzzword”. Folk jeg har snakket med har ikke hørt dette begrepet om en ”plan” før. Men i denne ”planen” som altså er på toppen av dagsorden for politikerne i den økonomiske krisen, så har Digital Single Market, e-tjenester, fått et helt avsnitt! For oss som driver med IKT-politikk er dette meget interessant å observere.

Her må jeg slutte. Jeg hadde faktisk flere andre ting på min liste, men dette er, som vanlig, allerede ganske omfattende.
God lesning og fortsatt god sommer. Nå er det snart ferie for meg også, så to måneder til her nede, og så er det hjemover. Jeg har meldt fra til FAD at jeg til tross for høy alder, har til hensikt å ta en ny runde og kanskje bruke litt av det jeg har lært…

Hilsen Fred-Arne