onsdag 6. november 2013

Nye Brusselbrev 2 fra Fred-Arne (6.11.2013)

Hei!

Som de fleste sikkert har fått med seg, så har det nettopp vært ”toppmøte” i Brussel, også kjent som "Summit" - "European Council" - EuCo- Det europeiske råd - DER. Torsdag og fredag 24-25 oktober samlet alle EUs statsledere seg i Justus Lipsus[1], Rådsbygningen, hundre meter fra Norway House. Siden den digitale agenda faktisk var toppsaken på dette møtet, (også etter at komplikasjonene med Merkels mobil fortrengte alt annet i media) har jeg tenkt å bruke hoveddelen av dette brevet til å gå litt grundigere inn på og bak kulissene i en prosess som normalt er lite kjent for oss norske. Dessuten: Jeg forsøkte å følge nyhetsbildet hjemme under toppmøtet. Mulig jeg ikke fulgte godt nok med, men punkt én på dagsorden, den digitale agenda, kunne jeg ikke se var referert eller kommentert i det hele tatt!
Agendaen denne gang blir da begrenset til dette toppmøtet.

Møte i European Council

Det aller viktigste punkt på agendaen i alle EUs organer nå for tiden -  i Kommisjon, i Rådet, i Parlament - er hvordan en skal skape ny økonomisk vekst, og etter hvert mer og mer om hvordan IKT kan bidra til vekst. Noen sitater fra Barrosos State of the Union-tale 11.9 (mine understrekninger) illustrerer dette:

Ultimately, this is about one thing: growth, which is necessary to remedy today’s most pressing problem: unemployment. The current level of unemployment is economically unsustainable, politically untenable, socially unacceptable.

We have a well-functioning single market for goods, and we see the economic benefits of that. We need to extend the same formula to other areas: mobility, communications, energy, finance and e-commerce, to name but a few.

.., today, we will formally adopt a proposal that gives a push towards a single market for telecoms. … We know that in the future, trade will be more and more digital. Isn't it a paradox that we have an internal market for goods but when it comes to digital market we have 28 national markets? How can we grab all the opportunities of the future that are opened by the digital economy if we don't conclude this internal market?

The same logic applies to the broader digital agenda: it solves real problems and improves daily life for citizens. The strength of Europe's future industrial base depends on how well people and businesses are interconnected. And by properly combining the digital agenda with data protection and the defence of privacy, our European model strengthens the trust of the citizens. Both with respect to internal and external developments, adopting the proposed legislation on data protection is of utmost importance to the European Commission.

Gjennom år har analyser vist at utvikling og bruk av IKT er en av de aller viktigste kildene til økonomisk vekst. At veksten i USA er høyere enn i Europa har blitt forklart med smartere IKT-bruk i USA.

På resepten for "economic recovery" i Europa har analytikerne ført opp bl.a. bredbånd, frigjøring av offentlige data og "digital single market", et Europa uten digitale handelshindringer.

På sitt marsmøte ba Rådet Kommisjonen forberede følgende til oktober-møtet:

·         Concrete measures to establish the single market in information and communication technology as early as possible

·         The state of play of the remaining obstacles to be tackled to ensure the completion of a fully functioning Digital Single Market by 2015

 
Kommisjonens oppfølging av det første punktet er lanseringen av den nye Telecom-pakken, også kalt "connected continent" 11. september, omtalt og kommentert i mitt forrige Brusselbrev. (http://faobrusselblogg.blogspot.com)

Kommisjonens svar på det andre punktet er en oversikt over hvilke initiativ som er lansert og som bl.a. ligger til oppfølging i Råd og Parlament, "Europe’s digital challenge, Commission contribution to the European Council of 24-25 October 2013." (http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/20131010_en.pdf)

Telecom-pakkens fire hovedpunkter er:

·         EU-wide and roaming-free mobile plans

·         Simpler rules to help companies invest more and expand across borders

·         First-ever EU-wide protection of net neutrality

·         Abolishing premiums for international phone calls within Europe
 
På norsk: (Enda) billigere å motta samtaler i Europa, billigere å ringe til utlandet, lovbeskyttet nettnøytralitet, enklere for teleselskapene å etablere seg i andre land.     
Europe’s digital challenge

Dokumentet er vedlegg til et brev (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-829_en.htm) fra president Barroso til medlemslandene hvor hovedpunktene er:

·         Essensen av det digitale indre marked er å skape grunnlag for innovasjon og "cross-border" digitale tjenester, private så vel som offentlige

·         Det må bygges tillit slik at både private og bedrifter føler seg trygge når en bruker nettbaserte tjenester og data må deles "sømløst" over landegrensene

·         For å nå disse målene må en rekke initiativ komme på plass, dvs komme igjennom de nødvendige prosesser i Råd og Parlament:

o   Hele bredden av eID initiativ må på plass, bl.a. må reguleringen om elektronisk ID, eIDAS, bli "adopted" innen våren 2014

o   Det nye forskningsprogrammet, Horizon 2020

o   Vi må komme videre med deling og gjenbruk av offentlige data

o   Fra 2016  må private og bedrifter få rett til å levere data kun en gang til offentlige organer i hele EU; det betyr f.eks. at selskaper som skal levere tjenester i et annet land ikke behøver å legge frem skatteattester o.l. som allerede finnes i hjemlandet (Estland nevnes som eksempel på et land som har realisert interoperable og integrerte digitale tjenester)

o   Cloud computing gir grunnlag for "cross-border" tjenester i Europa, men det forutsetter rammer som sikrer tillit og sikkerhet

o   En tilfredsstillende europeisk infrastruktur slik det er lagt opp til i forslaget til telecom-regulering

 Dette er første gang Rådet har den digitale agenda i sin fulle bredde (og som første punkt) på dagsorden på et Rådsmøte! Hva betyr det? Jeg hadde kaffe med en sentral person i rådspresident Van Rompuys kabinett for å forsøke å få et innblikk i prosessene. Hans kommentar var: Dette innebærer at alle statslederne må sette seg inn i problemstillingene knyttet til den digitale dagsorden, de må få levert taler som de skal holde i møtet; vurderinger knyttet til landenes IKT-politikk må utarbeides, drøftes, vurderes, veies og sendes oppover i systemet til statsledernes kontorer. Uavhengig av alt det som skjedde i tilknytning til Rådsmøtet (Merkels mobil), så har det funnet sted en omfattende diskusjon og vurdering av landenes IKT-politikk. Dette må ha medført at IKT-politikken generelt er løftet høyere opp på den politiske dagsorden i Europas hovedsteder.

Hovedbudskapet i ”Europe’s digital challenge”, (åtte tekstsider og femten sider statistikk/tabeller med nøkkeltall) er en oppfordring til hovedstedene om å bidra til fortgang i arbeidet med å få Kommisjonens IKT-initiativ igjennom i Råd og Parlament. (Disse initiativene er Kommisjonens oppfølging av Digital Agenda for Europe.) Notatet inneholder en tabell som gir en god oversikt over initiativ som ligger til behandling. ( (http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/20131010_en.pdf)
 
En viktig del av et slikt toppmøte er konklusjonene, som det arbeides med i flere uker før møtet. Gjennom ulike kontakter fikk jeg tilgang til noen av utkastene. I den forbindelse lærte jeg noe:

Jeg har ofte vært imponert over hvor konkrete og djerve konklusjoner og anbefalinger som kommer i planer og strategier fra Kommisjonen, og jeg har sammenlignet med våre (norske) konklusjoner og anbefalinger i stortingsmeldinger o.l. som vi alle vet preges av nøye avveininger og betydelig forsiktighet. Og her kommer min nye innsikt, sikkert kjent for mange, men en ny oppdagelse for meg: De avveininger og vurderinger som vi kjenner fra drøftelser med Finansdepartementet og sluttbehandling i Regjeringen, de skjer i EU-systemet gjennom behandling i Råd og Parlament. Når man leser konklusjonene fra rådsmøtet, finner vi akkurat samme "dialekt" som vi hjemme kjenner fra våre meldinger og R-notater; "det tas sikte på, en har til hensikt å, regjeringen vil vurdere å….". I EU-dokumentene heter det "enhance, fight against, reinforced". På denne bakgrunn kan det være nyttig å lese konklusjonene fra rådsmøtet som finnes her: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/139197.pdf

Gjennom innspill fra medlemslandene kjenner vi igjen de avveininger som vi får fra ulike departementer, og ikke minst Finansdepartementet, hjemme; noen vil forsterke, noen vil svekke og noen har behov for å spille inn nettopp sine spesielle vurderinger og prioriteringer.

Så, hvordan gikk det?

Kommentarer fra Van Rompuy og Barroso

·         Van Rompuys kommentarer er veldig klare for oss som er opptatt av IKT-politikk: (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/139188.pdf)

o   If we are serious about the single market it has to go digital. At the moment it is still fragmented, our infrastructure soon outdated, businesses are struggling to recruit the IT specialists they need.

o   [He] made three pledges:

§  First: to truly connect our continent: - by bringing down digital borders, where they are very visible like roaming charges or for online shopping. This is an example, we have not taken a decision on it but it is in line with truly connecting our continent; - and by encouraging investments in things like high-speed broadband, 4G or cloud computing.

§  Second pledge: to make it easier for people to do things with one click: - It should be as easy and safe to buy and sell online from another European country as it is at home.- And there's no reason why dealing with public administration online should be more complicated than online banking or even social platforms. E-Government could cut public administration spending by up to 20 %. - Europeans must be able to trust their online providers, and know they are in control of their own data and "digital lives". It's key for the digital single market to work. Online privacy is also a civil right – one we take very seriously. We want a safe and secure European framework for data and cloud computing. On the global digital market, it would be a competitive advantage for Europe. Clearly there is a market-gap for privacy-friendly platforms!

§  Our third pledge is to give a vigorous push on IT skills. By 2015 there will be 900.000 digital jobs waiting to be filled. It's not just about skills, but also about social inclusion. So this evening we decided that more structural funds will go precisely to digital training and retraining! So, three pledges, because a truly single digital market would be a huge boost for businesses, a boost for jobs and growth.

 ·         Barrosos kommentarer, http://www.government-world.com/speech-statement-by-president-barroso-following-the-first-session-of-the-european-council-24-25-october-2013/: "I hope to nights discussions will create momentum for swift progress."

·         Barroso hadde også en innledning på møtet med noen slides som kan være interessante å studere, (http://ec.europa.eu/news/pdf/131024_en.pdf)

o   Antall universiteter blant topp 100, PhD kandidater utdannet for industrien, Nobelprisvinnere, mest siterte publikasjoner. (I de fleste eksempler henger Europa etter, noen (få) steder ligger Europa bra an i forhold til USA.)

o   EUs nye innovation indicator (hvor Norge ligger ganske dårlig an[2])

o   Hvorfor skal det koste 45 ganger så mye å ringe fra København til Malmö som fra Malmö til Kiruna? (Som er en støtte til nytt telekom-initiativ)

o   Noen gode eksempler der om ulike nasjonale IKT-initiativ (en skryteliste som løfter frem både små og store land, og ikke bare de nordlige).

·         Ett poeng til: De endelige konklusjonene er justert på et par områder i forhold til utkastene før møtet:

o   Økt vekt på å redusere "the digital gap between Member States" (Kom visstnok fra Romania under møtet.)

o   Noe mer "nøkterne" ambisjoner i forhold til opphavsrett-forvaltning. Mens man i det opprinnelige forslaget omtaler "complex intellectual property rights regimes", har man i den endelige teksten føyet til og "balansert" konklusjonen (ble visstnok spilt in av Frankrike):

§  It is important to modernise Europe's copyright regime and facilitate licensing, while ensuring a high level of protection of intellectual property rights and taking into account cultural diversity. (avsnitt 7)

o   Offentlig sektors rolle er forsterket gjennom følgende:

§  Special attention should be paid to the role of the public sector in enabling systemic innovations, especially in the cleantech and biotech sectors. (avsnitt 16)
 
Kommentarer fra analytikere

Brussel er full av lobbyister og analytikere, noen sier det er 15-30 000 av dem. Etter toppmøtet inviteres det til briefinger og tolkninger om hva som faktisk har skjedd og hvordan det skal forstås. Jeg har vært på to slike, en i regi av EPC, European Policy Centre. Deres vurdering finnes her: http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=4&pub_id=3872 og en med Peter Ludlow, "the ultimate insider in Brussels" iflg Financial Times.

 
Hva sier de?

 EPC

"Limited substance", lite nytt er hovedkonklusjonen, stort sett en gjentakelse av gammel dagsorden:

EU leaders did not take any ground-breaking decisions on the four key topics on the agenda: the digital economy, innovation and services; youth unemployment, financing the economy and cutting red tape; deepening the Economic and Monetary Union (EMU); and migration. They reiterated past positions and objectives, called on Member States to fullfil their obligations, and postponed decisions on key issues.

 The Summit Conclusions call for investments in new and strategic technologies such as 4G, big data and cloud computing; the modernisation of public administrations (including e-government, e-health, e-invoicing and e-procurement); and improvements in ICT skills.

Det over er fra den skriftlige analysen. De muntlige kommentarene er mer krydret:

·         Om dette og andre toppmøter i det siste: "The new normal, not much done"

·         "A missed opportunity summit"

·         "Could have been a good opportunity for the Digital Agenda"

·         Konklusjonene er "civil servants conclusions"

·         "Nothing directed the ball to the goal"

For en "lærling" i dette gamet ser det annerledes ut. Etter min vurdering bør en ikke undervurdere betydningen av at IKT-politikken på denne måten er satt øverst på dagsorden og er gjennomgått på toppnivå. Analytikerne er sikkert særdeles erfarne i toppmøter og EU-prosesser, men det er ikke sikkert de har jobbet så mye med IKT og IKT-politikk. Når de klager over mangel på "nye initiativ", hva får en til å tro at en plutselig i et slikt møte skal komme opp med "the silver bullet"?

Euractiv

Da har Euractiv faktisk en mer positiv tilnærming hva som er Europas viktigste IKT-utfordringer, se f.eks. http://www.euractiv.com/print/specialreport-innovation-digital/europe-digital-economy-needs-new-analysis-531265. De refererer til hvordan «the digital economy» vokser 10% pr år, betydelig raskere enn resten av økonomien. Mens den digitale økonomien i Europa som helhet utgjør 5%, så:

The U.K.’s Internet economy (€175 billion) represents close to 10 percent of GDP, led by a strong e-commerce sector. Denmark and Estonia have nurtured vibrant digital sectors, including e-government capabilities that are among the world’s most sophisticated. In Sweden, the first country in Europe to develop a comprehensive broadband policy, consumers have driven digital-economy growth to almost 8 percent of GDP, and the country has built a significant competitive advantage in digital services and platforms. But most of Europe’s economies lag in digital development.

 

Men toppmøtet dreide seg om mer enn Digital Agenda i analysene fra EPC-folkene:

·         Mange har merket seg ny allianse mellom Berlin og Paris!

·         Mange har merket seg Angela Merkels kommentarer om at valget av nye presidenter i Kommisjonen og Parlamentet ikke nødvendigvis er knyttet til resultatet av kommende parlamentsvalg!

·         EPC kommenterer Lampedusa: "No ideas avoiding people dying at sea taken on board."

·         EPC har også en kommentar om "The big elephant in the room" (betyr: A very large issue that everyone is acutely aware of, but nobody wants to talk about.): Parlamentsvalget i mai, frykten for at økonomiske kriser og kutt vil føre til at anti-EU, anti-euro, anti-immigrasjon, anti-establishment-grupper vil gjøre det bra. Dette vil kunne komplisere forholdet i/til Parlamentet. Merkels kommentar, sitter over, bør ses på bakgrunn av det.
 

Peter Ludlow

Dette brevet kommer noe senere enn planlagt; det skyldes bl.a. at jeg ville ha med en "briefing" med Peter Ludlow, som jeg fikk anbefalt av flere som ytterst innsiktsfull og med meget lang erfaring. Han hadde en ganske annen tilnærming enn den vi fikk fra EPC.


Han understreket det som jeg hørte i Van Rompuy’s kabinett før møtet; møtet var meget vel forberedt og statslederne har virkelig diskutert den Digitale Agenda i full bredde. Diskusjonen knyttet til Merkels mobil tok kun kort tid. Svært mange av statslederne hadde ordet under diskusjonen om Digital Agenda og det ble gjort en rekke endringer og tilføyelser i konklusjonene som følge av diskusjonen. På den måten, sa Ludlow, gjorde deltakerne konklusjonene til sine egne. Han poengterte også at det er helt normalt at toppmøtene får et visst "seminar-preg"; slett ikke alle statslederne er helt komfortable med Digital Agenda. Barrosos innledning ga en god bakgrunn for diskusjonen.


REFIT

Som nevnt i forrige brev er REFIT et begrep å merke seg, Regulatory Fitness and Performance, Communication om dette fra 10. oktober i år, http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_en.htm

.

The Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) is part of the wider 'Smart Regulation' agenda. Through REFIT, EU laws are being screened for burdens, gaps and inefficiencies in order to evaluate and if appropriate revise or repeal those laws where the assessment points to a need for action.

 

Barrosos initiativ må ses i sammenheng med et tilsvarende initiativ fra Davis Cameron: «Cut EU red tape», https://www.gov.uk/government/publications/cut-eu-red-tape-report-from-the-business-taskforce. Cameron ønsker seg et reformert og enklere EU før den annonserte folkeavstemning om britisk EU-medlemskap. Han hadde bedt en gruppe forretningsfolk analysere barrierer i forhold til konkurranseevne, forenkling, handel over landegrensene, innovasjon. Og han foreslår radikale forenklingsgrep i forhold til f.eks. offentlige innkjøp, utslipp, mat-merking; bli kvitt alle godkjenningsordningene.  (Kan minne litt om vårt eget forenklingsinitiativ, men Cameron går mye, mye lenger.) På toppmøtet forsøkte Cameron å samle støtte for sine forenklingsinitiativ. Han arrangerte en egen samling for å samle støtte for sitt syn, og han fikk med seg åtte-ni av deltakerne på sitt møte. Det finnes en ganske spenstig kommentar fra en tidligere svensk Brussel-korrespondent, http://blogs.euobserver.com/nilsson/2013/11/04/why-not-shoot-yourself-in-the-other-foot-too-mr-cameron/ Veldig lesverdig! Her er hennes åpning:

It´s common wisdom, these days, that you shouldn´t start a war without an exit strategy. It´s a very public thing, a war. It´s hard to sneak away, unseen in the night, if you change your mind about the whole venture.

Another very public thing is promising your voters that you will renegotiate your EU membership and serve up to them a “Fresh Start” to vote on.
For this venture, undertaken by the British Prime Minister David Cameron, there is of course a ready made exit, staring in everybody´s face, the Brexit.
Mr Cameron has been overflooded by warnings …

Still he marches on.

 

Resten av toppmøtet

Men toppmøtet dreide seg ikke bare om Digital Agenda.

·         Den digitale økonomien "truer" skattegrunnlaget, (kalt Base Erosion and Profit Shifting)

o   Når netthandelen øker, hvordan løser man momsproblemene

o   Store selskaper (Google, Amazon) er hyperoppfinnsomme og betaler nesten ikke skatt

·         Hvordan løse ungdomsledigheten?

·         Tilsyns- og kriseløsningsmekanismer for bankene

·         Det østlige partnerskap; EU-landenes samarbeid med land som Ukraina, Moldova, Hviterussland, Georgia sett forhold til Russlands innflytelse. (Dette er en veldig stor sak i EU-systemet. Det skal være toppmøte i Vilnius om dette 28-29 november og her er statslederne nærmest "utkommandert" til å delta.)

 

Tyskland

En stadig gjenganger i kommentarene er hvor viktig Tysklands politiske rolle er blitt. For en ukes tid siden var det er spenstig vurdering av dette i Euractiv: http://www.euractiv.com/priorities/merkels-europe-men-run-brussels-news-531304. Artikkelen handler om hvordan Merkel styrer sine tropper inn mot det som skjer i Brussel. Hun har tett kontakt med sentrale tyske aktører i Brussel, sikrer utviklingen av tyske posisjoner og at Tysklands røst blir hørt. Merkels kommentar om sammenhengen mellom EP-valget og valg av kommisjonspresident er verd å merke seg. Normal prosedyre skal være at hver partigruppe i EP peker ut sin kandidat og Rådspresidenten skal i utgangspunktet velge en ad disse som Kommisjonspresident. Det er her Merkels kommentar om at en ikke nødvendigvis må følge dette rådet blir spesielt interessant.

 

Hva betyr dette for Norge?

Norge (EU-delegasjonen) er en langt mer aktiv observatør i det spillet som er beskrevet over enn jeg var klar over på forhånd. Vi løper rundt som "agenter" for å samle informasjon som sendes sende hjemover. Under toppmøtet gikk det en serie notater til Norge med informasjon om hva som foregikk. Mens våre naboland er deltakere i prosessene og fast inne på alle postlister, er vår rolle å løpe rundt og forsøke å samle flest mulig og ferskest mulige dokumenter, noe fra vennligsinnede kontakter og noe fra nettet. Ja ja, slik er det… Og norske korrespondenter ser ut til kun å surfe på overflaten, uten å være interessert i eller få tak i det som virkelig foregår. (Det var i alle fall hva jeg klarte å få med meg...)

 

A propos Merkels mobil

La meg ta to poeng til slutt knyttet til Merkels mobil:

 

For det første: Avlyttingen tas ille opp av mange. Vi registrerte at flere i Parlamentet tok til orde for at EU nå må fryse frihandelssamtalene med USA. Til dette skal Angela Merkel ha kommentert at forholdet til USA er altfor viktig til å ta slike drastiske skritt. Det ble også sagt bak kulissene at Obama har vært direkte personlig brydd (embarassed) i forhold til det som har skjedd og han skal være innstilt på å gjøre noen avtaler. Det er på denne bakgrunnen en må se det siste vedlegget til konklusjonene, «Statement of heads of state or government» som ble føyd til etter middagen første kveld og etter et innlegg fra Angela Merkel som sa nettopp det som står i vedlegget: Etterretning er viktig for å bekjempe terrorisme og Frankrike og Tyskland tar initiativ til samtaler med USA som også andre land inviteres til å delta i. Og på denne bakgrunn drar Frankrike og Tyskland til USA; (for å komme inn i de innerste overvåkningssirkler??)

 

Et poeng til i tilknytning til Merkels mobil: For kort tid siden var det en veldig tankevekkende artikkel i Wired om Keith Alexander, sjefen for NSA og USAs Cyber Force, sjefen for all avlyttingen,  http://www.wired.com/threatlevel/2013/06/general-keith-alexander-cyberwar/all/. Ingressen til artikkelen:

Infiltration. sabotage. mayhem. For years, four-star general Keith Alexander has been building a secret army capable of launching devastating cyberattacks. Now it’s ready to unleash hell.

Noen smakebiter fra artikkelen:

Alexander runs the nation’s cyberwar efforts, an empire he has built over the past eight years by insisting that the US’s inherent vulnerability to digital attacks requires him to amass more and more authority over the data zipping around the globe.

 

In its tightly controlled public relations, the NSA has focused attention on the threat of cyberattack against the US—the vulnerability of critical infrastructure like power plants and water systems, the susceptibility of the military’s command and control structure, the dependence of the economy on the Internet’s smooth functioning. Defense against these threats was the paramount mission trumpeted by NSA brass at congressional hearings and hashed over at security conferences.

 

And he and his cyberwarriors have already launched their first attack. The cyberweapon that came to be known as Stuxnet was created and built by the NSA in partnership with the CIA and Israeli intelligence in the mid-2000s. The first known piece of malware designed to destroy physical equipment, Stuxnet was aimed at Iran’s nuclear facility in Natanz. By surreptitiously taking control of an industrial control link known as a Scada (Supervisory Control and Data Acquisition) system, the sophisticated worm was able to damage about a thousand centrifuges used to enrich nuclear material.

 

Inside the government, the general is regarded with a mixture of respect and fear, not unlike J. Edgar Hoover, another security figure whose tenure spanned multiple presidencies. “We jokingly referred to him as Emperor Alexander—with good cause, because whatever Keith wants, Keith gets,” says one former senior CIA official who agreed to speak on condition of anonymity. “We would sit back literally in awe of what he was able to get from Congress, from the White House, and at the expense of everybody else.”

 

Artikkelen er nesten like interessant som Richard A Clark’s bok «Cyber War», som jeg har kommentert før: http://www.amazon.com/Cyber-War-Threat-National-Security/dp/0061962244

 

Til slutt

Dette var altså et forsøk på å gjøre en litt grundigere gjennomgang av noe som for meg har vært nokså ukjent territorium. Som vanlig, ganske mye lenger enn planlagt, og en rekke av de ting som jeg også hadde planlagt å skrive om må vente til neste runde. En viktig lærdom for meg: De som tror et slikt toppmøte er en ren formalitet og at alle beslutninger er "pre cooked" tar grundig feil. Og: Det som ser ut til å skje bak kulissene er mye mer spennende og avgjørende enn i hvert fall jeg var klar over.

 

Fred-Arne

 

(Dersom noen har kommentarer, så tar jeg de gjerne på Brussel-kontoen, faod@mfa.no)

_____________________________________________

Fred-Arne Ødegaard
Counsellor, ICT policies
Mission of Norway to the EU
Address: 
Rue Archimède 17, 1000 Brussels.
Office:   
+32 (0) 2 238 7484
Mobile:+32 (0) 499 05 7982
Web: 
www.europaportalen.no (norsk) | www.eu-norway.org (English)
E-mail: 
faod@mfa.no[1] Justus Lipsus, nederlandsk/belgisk lærd fra 1500-tallet, professor i Leuven, Belgia, tidligere Nederlandene.
[2] http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/indicator_of_innovation_output.pdf