tirsdag 17. mai 2011

29. Brusselbrev fra Fred-Arne (17.5.2011)

Hei!
Temaer denne gang er
• Kommisjonsliv
• Digital agenda – veien videre
• Digital agenda – fortsatt implementering
• Belgisk politikk

Kommisjonsliv
Som gammel byråkrat er jeg ganske fascinert av kommisjonslivet. Det er spennende å observere og forsøke forstå hvordan det hele fungerer.

Som fortalt tidligere, er det tre typer saksbehandlere: funksjonærer, ’contract agents’ og nasjonale eksperter, i tillegg kommer ’stagierene’. Mellom en tredjedel og halvparten av saksbehandlerne er contract agents (midlertidige). Stagierene har opphold på tre-fem måneder. CA’ene får være i tre år, og nasjonale eksperter opp til fire, evt seks år.

Flere av CA’ene i vår avdeling kom like før jeg begynte og er når ferdige med sin tre års periode. De får ikke forlenget sine kontrakter ut over tre år. De har følgende muligheter: De kan forsøke på ’concours’, tester og eksamen som kreves for å bli funksjonær, et meget, meget trangt nåløye, som jeg har fortalt om flere ganger. Tusenvis av søkere til kanskje femti plasser. Eller de kan få jobb i et EU-direktorat. Der trengs ikke concours for å bli fast ansatt. Mange forsøker den veien. Nå ser jeg hvordan flere kolleger forsøker å komme videre. Her hjelper det ikke om de er både dyktige og ettertraktede. Regelverket er veldig stivbent.

Men det jeg egentlig vil fortelle litt om, er funksjonærene. De har en lønnsskala fra trinn 5 opp til trinn 16. Hvert år er det omfattende prosesser med poenggivning, som gir grunnlag for lønnsopprykk, trolig mye tøffere runder enn det vi opplever med lokale forhandlinger. For å rykke opp til for eksempel deputy head of unit må en ha et visst trinn, det betyr at det normalt tar mange år før en kan få lederstillinger. Om du er head of unit og søker en direktørstilling, så er det slik at om du ikke er med på ’short list’, så må du vente to år før du igjen kan søke en direktørstilling.

Lederne har flytteplikt. Heads of unit, direktører og generaldirektører skal normalt flyttes etter fire-fem år, noen ganger kan de stå opp til syv år. Dette er ganske ubønnhørlig.

Det ligger også mye politikk i ansettelser og COREPER, organet med medlemslandenes EU-ambassadører spiller en avgjørende rolle ved ansettelser. Jeg hørte om en kvinnelig fransk Head of Unit som ble innstilt som direktør for et HR/administrativt direktorat. Da sa den franske ambassadøren i utgangspunktet nei. De ønsket ikke at kvinnelige ledere skulle plasseres i ’human resource’-stillinger! Hun ble til slutt godkjent i stillingen, men på betingelse av at hun ble der kort tid og etterpå fikk en ’hard’ stilling. Nå, etter to år, er hun flyttet til en ’hard’ økonomstilling.

Jeg har ofte fortalt om vår (fortsatt) nye generaldirektør. Mange hadde ventet at han etter en stund ville starte en større omorganiseringsprosess. Det har han fortsatt ikke gjort og han sier at han ikke har umiddelbare planer om å gjøre det. I stedet gjør han noe annet, han flytter på folk. Flyttingen av ledere på alle nivåer fortsetter. Jeg er for langt unna maktens sentrum til å vite hva som foregår bak kulissene, om flyttingen er mer eller mindre frivillig, men jeg observerer at det er hyppige og store forandringer. Det er også viktig å merke seg at flyttingen ikke er begrenset til innen vårt DG. Ved å flytte på folk istedenfor å omorganisere, slipper en de lange periodene med fallende produktivitet når folk posisjonerer seg for nye organisasjonsmodeller. Kanskje noe å lære av? Robert Madelin er nå i en fase hvor han også oppfordrer saksbehandlerne til å flytte på seg.

Et lite poeng i dette: Det er aldri lønnsopprykk knyttet til verken flytting eller opprykk til leder! Lønnsopprykkene er en prosess som går uavhengig av flytting eller forfremmelse! Uvant…

Digital Agenda – veien videre
Digital Agenda har formelt et tidsperspektiv til 2020, men de fleste av tiltakene skal være gjennomført frem til 2012, noe til 2013. Samtidig som implementeringen fortsetter med uforminsket styrke, som jeg har skrevet om mange ganger og som jeg skriver om lenger nede, så begynner man nå å se på Digital Agenda II og utforme tanker for de neste 10 til 20 år med elementer for det som bør skje om fem til ti år. Jeg kan nok ikke si så mye om dette, men prosessene for å komme videre i tenkningen er ganske konkrete. Men tenker på innhenting av kunnskap, valg av hovedretninger og konkret planlegging.

Det er flere interessante sider ved dette: En vil unngå skippertak. Planlegging og utvikling er en kontinuerlig prosess. Det ligger en voldsom vilje og kraft i gjennomføringen av de planer som er lagt. ’Embetsverket’ sitter ikke og venter på ny politisk ledelse og hva de (ppolitikerne) kanskje kan tenke seg å sette i gang med. Vi har trolig litt å lære! Litt mer utålmodighet, visjoner og vilje til å komme videre

Digital Agenda – implementering
Sikkert noen som er litt lei av at jeg stadig kommer tilbake til dette med gjennomføring – implementering – av digital agenda, men det er dette vi driver med i min enhet.

Som fortalt tidligere pushes gjennomføringen av Digital Agenda gjennom mange fora.
15. juni har vi nytt møte i Digital Agenda High Level Group. Et av hovedpoengene på neste møte er å få medlemslandene engasjert i å gjøre noe med de 23 tiltakene som bærer overskriften ’member states should’. Dette er tiltak som har med implementering av ulike direktiver, krisehåndtering, datakriminalitet, skadelig innhold på internett, bredbåndsplaner. Det gjelder å sikre at medlemslandene tar dette alvorlig og får fremdrift. Neste møte i High Level group skal være et fellesmøte med den såkalte eCommunications Group. Dagsorden er sendt ut. Et spennende punkt på agendaen denne gang er at generaldirektøren fra DG MARKT skal komme og snakke om Digital Single Market Act. Det er her ansvaret for opphavsretten ligger. Utfordringen er at DG INFSO ønsker å gå lenger enn DG MARKT. Dette er ingen enkel kamp. Et annet tema vil være bredbånd. Hvordan sikre bruk av EU-fonds til å få fart på bredbåndsutbyggingen. (De siste dagene har jeg hørt på norsk radio at ’analytiker’ Aarønes klager over at norske kraftselskaper har investert for mye i fiber. Det man faktisk har gjort i Norge, er det mange andre land drømmer om å få noen til å gjøre. Jeg forstår ikke kritikken fra Aarønes.) Et annet spennende punkt på dette møtet er at i lunsjen skal medlemslandene møte sine ’ambassadører’. Poenget er: Til høsten er det en ny runde ’going local’, kommisjonen drar til medlemslandene for å stimulere debatten om å realisere Digital Agenda. (At kommisjonen på en systematisk måte drar ut er visstnok noe nytt.) Første runde med dette i fjor høst var så vellykket at de vil gjenta det. Denne gang vil man forsøke å nå lenger, å komme utenfor hovedstedene. Norge er med. Robert Madelin skal til Norge i september og skal holde foredrag på NOKIOS i Trondheim. Det blir virkelig spennende. Håper Norge kan imponere litt med visjoner nye initiativ.

To andre ting skal nevnes om implementeringen av Digital Agenda. 3. mai møttes den såkalte Digital Agenda Inter Service Group. (ISG) Et hovedpoeng med dette møtet var å forberede et møte 18. mai i kommisjonær-gruppen for Digital Agenda. Poenget med disse møtene er to ting: Hvor står du i implementeringen av ’dine’ tiltak? Hvordan kan vi øke ambisjonene, gjøre realiseringen mer ambisiøs, komme lenger enn minimumsløsningene. Siste møte var det fjerde ISG-møtet. Det er interessant å følge utviklingen. Nå stiller de ulike DG-ene på høyere nivå enn tidligere og de er mer ivrige og bedre forberedte på å fortelle at de tar Digital Agenda alvorlig. Det skal bli spennende å høre hvordan det går på kommisjonærmøtet, som blir å sammenligne med et regjeringsutvalg.

For å være litt konkret: Ett av de områder som nevnes stadig oftere er tilgangen til offentlig informasjon. Her skal det tidligere direktivet på dette området forbedres. Det ligger fortsatt store uutnyttede muligheter. Kommisjonen sier den skal gå foran!

Belgisk politikk
Nå hører vi på nyhetene er den kongelige ’negotiateur’ er erstattet med en kongelig ’formateur’, en som skal forsøke å lage en regjering. Oppgaven har gått til Eli Di Rupo, leder for sosialistene i Wallonia. Nå er tydeligvis det grunnlaget som alle ’negotiateurene’ har lagt tilstrekkelig til at det kan være håp om å få enighet om en ny regjering, snart ett år etter valget.

Hilsen Fred-Arne-------------------------------------------
Fred Arne Odegaard
Digital Agenda: Policy Coordination
Office : BU25 01/180
European Commission
_________________________________
Tel : +32 2 298 56 66
Fax : +32 2 296 17 80
e-mail : Fred-Arne.Odegaard@ec.europa.eu

Ingen kommentarer: