søndag 10. juli 2011

31. Brusselbrev fra Fred-Arne (10.7.2011)

Hei!
Det er fortsatt full aktivitet i kommisjonen, så jeg forsøker meg med et sommerbrev fra Brussel før jeg tar ferie.
På listen denne gang:
• Belgisk politikk
• Nytt budsjett i EU (MFF)
• Forsøk på fornyelse av ”staff regulations”
• Møte i DAE High Level Group 15 juni
• Kvinner og IKT – en kommentar I plenum på Digital Agenda Assembly
• Fra Robert Madelin’s blogg
• Nytt leketøy

Belgisk politikk
Jeg må ta med litt mer om belgisk politikk denne gangen, for nå skjer det mye.
Eli Di Rupo, kongelig ”formateur”, leder for sosialistene i sør (Wallonia), den ene av de to valgvinnerne i valget for 392 dager siden, la nettopp frem sitt forslag til grunnlag for ny regjering. Og mange håpet at nå skulle man se slutten på den belgiske ”regjeringskrisen”. Jeg velger nå å bruke anførselstegn om krisen, for det går jo greit med den ”regjeringen” eller forretningsministeriet man har. Dette er jo en spesiell situasjon og jeg er ikke i stand til å trenge inn i de finere detaljer, men her følger noen poenger:
• Den andre valgvinneren er nasjonalisten Bart De Wever fra Flandern. Hans parti er Belgias største. (Alle mistenker De Wever for ”egentlig” å ville løsrive Flandern fra Belgia.)
• Når det går bra med den sittende regjerings styring av landet, så er det bl.a. fordi så mange oppgaver som i andre land ligger på nasjonalt nivå er overført til regionene og språkgruppene, og de har sine regjeringer. Dessuten er nasjonalforsamlingen villig til å gi den sittende regjering de nødvendige fullmakter til å treffe nødvendige beslutninger.
• Midt i dette er alle enige om at Belgia gjorde en strålende jobb med formannskapet i EU andre halvår 2010. (Før Bulgaria som ikke har fått mye skryt første halvår. Nå er det Polen. Første halvår 2012 er Danmark.)
• Eli Di Rupos forslag til reformer går på følgende: økonomiske innsparinger, skatteøkninger, overføring av enda mer myndighet til regionene, nye regler for fordeling av penger mellom regionene, kompromissløsninger for Brussel-regionen, solidaritet mellom regionene som basis. (Brusselproblemene går på følgende: skal Brussel være en region på linje med Flandern og Wallonia? Hvilken status skal kommunene rundt Brussel ha; disse randkommunene som ligger i Flandern, men flertallet snakker fransk? Et av problemene er anledningen til å stemme på franske partier. Det er jo slik at det er to sett politiske partier i Belgia, ett sett i Flandern og ett sett i Wallonia og i valg til nasojnalforsamling må man stemme ut fra hvor man bor, ikke hvilken språkgruppe man tilhører, bortsett altså fra unntaksordninger rundt Brussel.)
• Så, torsdag, etter at de aller fleste partier hadde uttalt at Di Rupos forslag var et godt grunnlag for videre diskusjoner, kom De Wever på banen og ga sin reaksjon på forslaget fra Di Rupo. ”NEEN!” (nei på flamsk) er over hele forsiden på Le Soir, den største franske avisen. Og videre følger en nokså dyster lederartikkel om krisen. ”Ceci n’est plus un pays” (dette er ikke lenger et land). Begrepet Belgia tømmes for innhold.
• Etter hver finner vi De Wevers begrunnelser: De økonomiske forslagene om skatteøkninger er uakseptable og forslaget om overføring av ansvar til regionene går ikke langt nok. Di Rupo har ikke lyttet. Di Rupo vil egentlig ikke styre sammen med N-VA, nasjonalistene i Flandern.
• Nervekrigen fortsetter. Nå appellerer kongen til partiene om at de i denne alvorlige tid tar noen dager til å reflektere over konsekvensene av denne situasjonen og finne veier ut av krisen. Jeg forstår det slik at han ikke har akseptert Di Rupos anmodning om å bli løst fra vervet som ”formateur”.
• Nyvalg? Di Rupo fastholder at det ikke er noen løsning. De fleste andre synes å mene at det må bli løsningen.

Nytt EU-budsjett
Kodeordet for budsjettet i EU er MFF, Multiannual Financial Framework. Det er et budsjett for syv år, 2014-2020. Budsjettet er på 1025 mrd Euro. Barroso gjør et poeng av at dette er lite, 1,05% av EU GNI (gross national income). Barrose påpeker i sin tale ved fremleggelsen at EU har et lite budsjett med stor betydning for EUs innbyggere.

Barrosos kommisjon foreslår en omlegging av inntektsgrunnlaget. Tradisjonelt har EUs inntekter kommet fra direkte bidrag fra medlemslandene, en andel av landenes moms (0,3%), andel av tollinntekter fra handelen med tredjeland og inntekter knyttet til den felles landbrukshandel med tredjeland. Nå foreslås en skatt på finansielle transaksjoner og at en oppgir den tradisjonelle andelen av landenes moms. I tillegg forslås endringer i ”correction mechanisms”på landenes finansielle bidrag, dette er bla. Englands store ”rabatt” på EU innbetalinger som Margareth Thatcher i sin tid fikk gjennomført. (Denne ”correction mechanism” for UK er ikke eneste ”rabatt”. Tyskland, Nederland, Østerrike og Sverige hatt ”rabates on the rebate” på Englandsreduksjonen og de har også hatt en rabatt på momsgrunnlaget og Nederland og Sverige har hatt reduksjoner på GNI-bidragene.)

Utgiftene: Et nytt fond, ”Connecting Europe Facility”, 40 mrd Euro, veier, energi og ict. Store forventninger i DG INFSO om stor økning i mulighetene for å støtte bredbåndsutbygging. Satsing på forskning og innovasjon: ”Horizon 2020”, 80 mrd Euro gjennom sammenslåing av FP7 (det tradisjonelle forskningsprogrammet) og CIP (hvor også Norge er med, etter mye kamp og besvær). Dessuten: Administrasjon – forslag om nye ”staff regulations”, dvs tøffere tider for de ansatte!
Mer informasjon om budsjettet her: http://ec.europa.eu/budget/reform/.

Nye ”staff regulations”
Utgiftene til administrasjon, dvs driften av hele EU-systemet er bare 5,7% av det totale EU-budsjettet. Tidligere runde med innstramninger fra 2004 har gitt innsparinger på 4 mrd € og ytterligere 5 mrd € innen 2020. Nye forslag: Redusere antall ansatte med 5% mellom 2012 og 2017 gjennom å redusere antall nye kontrakter. Økt pensjonsalder (65), redusert adgang til å gå av tidligere, stimulere til å jobbe mot 67. Økt arbeidstid, fra 37,5 t/uke (inkluderer ikke lunsj) til 40 t/uke. Endring av feriekompensasjon for hjemreiser fra maks 6 dager til maks 2 dager pr år. (I dag har en opptil 6 dager ekstra ferie hvis en kommer fra land langt fra Brussel. Vi norske har 4 dager for dette.) På pluss-siden: Kontraktsansattes tidsramme økes fra maks 3 til maks 5 år. Assistenter på kontrakt kan få kontrakter uten tidsbegrensning. Fagforeningene er i fullt opprør og varsler aksjoner! (Men det er en del ”goder” å ta av. F.eks har alle fast ansatte som kommer fra andre land enn Belgia et påslag i lønnen på 16% for ekstra utgifter ved å bo utenlands. Ordningen gjelder helt frem til pensjon.)

Møte i DAE High Level Group 15 juni
I forkant av Digital Assembly (som jeg fortalte om i forrige brev) var det møte i DAE HLG. Noen poenger:
Trust and Security, CIIP (Critical information infrastructure protection) og ENISA, EUs sikkerhetsbyrå i Hellas. (Norge er med på begge deler.) Tillit og sikkerhet er en av søylene i Digital Agenda. Hvordan sikre en robust infrastruktur som øker tilliten til og dermed bruken av internett i medlemslandene? Det har vært mange problemer knyttet til ENISA, som Hellas sikret seg. Nå ser det ut til at ENISA ikke flyttes eller nedlegges, men det er behov for styrking og modernisering. Når det gjelder sikkerhet, er det behov for sterkere satsing i landene og bedre samarbeid på tvers. Flere land etterlyser sterkere grep.
International Issues. I mange sammenhenger etterlyses bedre koordinering mellom medlemslandene i internasjonale fora og i forholdet til tredje land. Konkurranseforholdet mellom EU-landene og de blomstrende økonomiene (BRIC osv) blir stadig sterkere. Hvordan sikre et bedre og mer samordnet europeisk grep? Bl.a. gjennom sterkere prioritering av hvem man snakker med. Liten vits å bruke store ressurser på symbolpolitikk i forhold til land som betyr lite. De store konkurrentene, USA, BRIC, Japan, må prioriteres sterkere. (Naboland kommer i en egen kategori, men det blir ikke enklere å stå utenfor.) Det er en egen enhet i DG INFSO for det internasjonale samarbeidet. (’Betente’ spørsmål er for eksempel samordnet opptreden i internasjonale internettfora og fremkvenssamarbeid, områder hvor landene ikke så gjerne slipper kommisjonen til.)
Bredbånd. Hvor står landene i utviklingen av nasjonale bredbåndsplaner? Hvor sterkt satses det på å nå de felles målene om tilgang til og bruk av høyhastighets bredbånd? Hvordan sikre utnyttelsen av EU-fond der hvor det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging?
Digital single Market. Hvilke grep tar EU når det gjelder det fragmenterte indre marked og forholdet til opphavsretten. Til dette møtet var generaldirektøren for DG MARKT invitert til å innlede, men han hadde sykdomsforfall og en av hans direktører måtte steppe inn. Det er ingen hemmelighet at her er det store spenninger mellom DG INFSO og DG MARKT på dette området. DG MARK er for trege og for puslete vil nok mange i DG INFSO mene. Men det går tross alt fremover. For å styrke eHandel satses det på e-signatur og e-identification. Det kommer en kommunikasjon om eHandel i september. 13. juli kommer en grønnbok om audiovisual content.
DG MARKT har nettopp lagt frem Single Market Act (http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm) og en strategi om IPR (http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_en.pdf)

Fra Digital Assembly
På slutten av andre dags plenum på Digital Agenda Assembly var det en paneldiskusjon ledet av Robert Madelin, vår generaldirektør, med tittelen Social Impact of ICT. Spørsmålet om utfordringer knyttet til kvinner og IKT ble tatt opp. Da sier USAs ambassadør til EU, William Kennard (med helt alvorlig mine), at dette var noe helt nytt for ham. Han ante ikke at det var noen problemer knyttet til dette. Det ville han se nærmere på! Fantastisk uttalelse.

Fra Robert Madelin’s blogg
I bloggen fra 17. juni sier han (DAA er Digital Agenda Assembly som var 16.-17 juni):
”We’re not only in DAA, also thinking about INFSO 2.0.
If you do your job well, and everyone else does their jobs well, everyone succeeds, right? Wrong.
In fact, in INFSO as in any organization, it’s not only important that everyone do what they are supposed to – everyone also needs to work together. Don’t let a silo mentality take over our work. We have to recognize that we are all responsible for each other’s work and if there is a problem anywhere in the organization, everyone fails. Refuse to allow yourself or colleagues to go to their separate corners. Encourage people to meet regularly to share what they are learning. Have the courage to call out when one part of the organization is struggling and find a way to fix it together…”

Nytt leketøy
Jeg kan ikke motstå fristelsen til å fortelle at endelig har jeg gått til anskaffelse av en Kindle, Amazon’s lesebrett for bøker. Liten, lett, hendig. Super oppløsning, men sort hvitt.
Den har tilknytning til WIFI og telefonnettet. Bøker kan lastes ned over telefonnettet når WIFI ikke er tilgjengelig, kostnadsfritt i alle land! Ikke noe SIM-kort. Jeg har lastet ned et par bøker og det blir spennende å se hvordan denne saken fungerer på stranden. Det er mulig å lese i sterkt sollys. Farlig fristende og enkelt å kjøpe bøker spontant. Litt uvant ikke å kunne peke og dra slik som på iPad, men vi får se hvordan (om) det fungerer i praksis.

God sommer.

Hilsen Fred-Arne


-------------------------------------------
Fred Arne Odegaard
"Digital Agenda : Policy Coordination"
Directorate General Information Society and Media
Office : BU25 01/148
European Commission
_________________________________
Tel : +32 2 298 56 66
Fax : +32 2 296 17 80
e-mail : Fred-Arne.Odegaard@ec.europa.eu

Ingen kommentarer: