fredag 15. august 2014

Nye Brusselbrev 5 fra Fred-Arne (16.8.2014)

Hei!

·         Som vi alle nå vet, Jean-Claude Juncker ble 15 juli valgt (av det nye EU-parlamentet) til ny president for den kommende EU-kommisjonen, etter forslag fra Rådet.
·         I forbindelse med valget i EP la Juncker frem sitt program:  A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change (her)
·         IKT-politikk er et sentralt satsingsområde i den nye presidentens program og nedenfor forsøker jeg å synliggjøre noen poenger.

Jean-Claude Juncker er valgt til kommisjonspresident. En av de innsiktsfulle her nede har formulert det slik: ‘Så ble det Juncker da. Fascinerende hvordan et resultat som få om noen medlemsland (egentlig) ønsket eller hadde entusiasme for sklei greit gjennom fordi at det (av svært forskjellige grunner) samlet konsensus (minus to).’

Juncker’s planer og muligheter blir nå analysert.
Jeg har (selvsagt)  tatt på IKT-brillene og vurdert hva vi som er opptatt av IKT-politikk kan forvente. Og det jeg har funnet er faktisk veldig spennende. I tilknytning til avstemningen i EP 15 juli, la han frem et programnotat, A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change, her.

Nedenfor følger en analyse og vurdering . Kanskje Juncker vil bli en positiv overraskelse!

Junckers programnotat har ti fokusområder:

1. A New Boost for Jobs, Growth and Investment
2. A Connected Digital Single Market
3. A Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy
4. A Deeper and Fairer Internal Market with a Strengthened Industrial Base
5. A Deeper and Fairer Economic and Monetary Union
6. A Reasonable and Balanced Free Trade Agreement with the U.S.
7. An Area of Justice and Fundamental Rights Based on Mutual Trust
8. Towards a New Policy on Migration
9. A Stronger Global Actor
10. A Union of Democratic Change

Punkt nummer én er selvsagt ‘growth and jobs’, men så kommer altså ‘digital single market’ som et eget punkt og som nummer to.
Innledningsavsnittet gir bakteppet for at DSM er prioritert så høyt:

“I believe that we must make much better use of the great opportunities offered by digital technologies, which know no borders. To do so, we will need to have the courage to break down national silos in telecoms regulation, in copyright and data protectionlegislation, in the management of radio waves and in the application of competition law.”

Altså fem prioriterte områder innenfor IKT-politikken:
·         Telecom-regulering
·         Copyright
·         Data protection
·         Spektrum
·         Konkurranselovgivningen

Hvordan vil han oppnå resultater på disse områdene?

·         within the first six months of my mandate, ambitious legislative steps towards a connected digital single market
·         swiftly concluding negotiations on common European data protection rules
·         adding more ambition to the ongoing reform of our telecoms rules;
·         modernising copyright rules in the light of the digital revolution and changed consumer behaviour
·         modernising and simplifying consumer rules for online and digital purchases
·         efforts to boost digital skills and learning across society
·         facilitate the creation of innovative start-ups
·         enhancing the use of digital technologies and online services should become a horizontal policy, covering all sectors of the economy and of the public sector

De blaserte vil selvsagt si at alt dette har vi hørt mange, mange ganger før, men det fortjenernoen kommentarer:

For det første:
Det er den påtroppende presidenten for kommisjonen som sier dette, ikke en tilfeldig kommissær med spesialinteresser.
Dette er noe nytt, og det er langt mer detaljert enn vi kunne forvente og langt mer detaljert.

For det andre:
Han er konkret og løfter frem områder hvor det er betydelige motsetninger og interessekonflikter i forhold til medlemslandene og innad i kommisjonen:
·         Rådet er særdeles skeptisk til brede, europeiske løsninger/konsolidering på telekom-området. (Det viser den pågående behandling av telekom-pakken.)
·         Det er store spenninger i forhold til copyright, hvor DG MARKT synes lite villig til å åpne opp slik DG CONNECT ivrer for. Får vi nå en kommisjonspresident som tydelig velger side i denne betente saken? Hans setning ‘by modernising copyright rules in the light of the digital revolution and changed consumer behaviour’ er viktig og signaliserer et veivalg. (Vi kan gjerne tenkt oss at Kroes ville si dette, men neppe Barnier (indre marked-kommissæren  som ‘eier’ opphavsretten.)
·         Personverndiskusjonen i Rådet går med sneglefart og det er fortsatt stor avstand mellom landene.
·         Det er nesten sensasjonelt at tar frem spektrum og sier  ‘we will need to have the courage to break down national silos’. Så langt er jo medlemslandene virkelig negative til å åpne opp for europeisk koordinering av spektrum-forvaltningen.

For det tredje:
Hvem har skrevet dette?
Juncker’s kampanjeleder for å bli valgt til kommisjonspresident heter Martin Selmayr, ukjent for de fleste, men en ‘stjerne’ i Brussels korridorer.  De siste fire årene har han vært head of cabinet for Vian Reding og før det ‘spokesperson’ for Reding da hun var kommissær for DG CONNECT/INFSO. Nå er han leder for Juncker’s ‘transistion team’. Han er altså en som kjenner IKT-politikken i detalj.
Juncker’s særdeles sterke vektlegging av IKT-politikken i sitt program er derfor neppe noen tilfeldighet, men et uttrykk for en klar og bevisst prioritering. Derfor kan vi også tillegge det politisk vekt at det er så høyt som punkt nummer to på prioriteringslisten.

For det fjerde:
Det siste kulepunktet, ‘enhancing the use of digital technologies and online services should become a horizontal policy, covering all sectors of the economy and of the public sector’ er også spennende. Hvordan bør IKT-politikken organiseres, hvilken status og rolle vil DG CONNECT ha når en skal finne ny kommissær og organisere den nye kommisjonen? Hvordan skal den den horisontale dimensjon for IKT implementeres i praksis. Står vi overfor noen overraskelser?

For det femte:
Vi finner også IKT-politikk i satsingsområde 1 og 7. I punkt én om ‘jobs and growth’ tar han opp behovet for investeringer i bredbånd.
Kan det bety at vi kan få en omkamp på bredbåndsinvesteringer? (Vi husker at bredbånd nesten ble nullet i forbindelse med Horizon 2020/CEF-behandlingen.)
I punkt syv løfter han frem ‘data protection’/personvern med følgende formulering:

Data protection is a fundamental right of particular importance in the digital age. In addition to swiftly finalising the legislative work on common data protection rules within the European Union, we also need to uphold this right in our external relations. In view of recent mass surveillance revelations, close partners such as the United States must convince us that the current safe harbour arrangements really are safe if they want them to continue. The U.S. must also guarantee that all EU citizens have the right to enforce data protection rights in U.S. courts, whether or not they reside on U.S. soil. This will be essential for restoring trust in transatlantic relations.

Dette avsnittet må ses i sammenheng med en annen formulering i punkt 6, frihandelsforhandlingene med USA:

I will also be very clear that I will not sacrifice Europe’s safety, health, social and data protection standards or our cultural diversity on the altar of free trade.Notably, [….] the protection of Europeans' personal data will be non-negotiable for me as Commission President.

Til slutt:
På Juncker’s hjemmeside gjør han rede for sine prioriteringer (hvor ‘creating a digital single market’ er nummer 1!) og han har et eget avsnitt om ’digital jobs’: (her)
Europe’s next frontier: Creating digital jobs
I am not really a techie. I still prefer the feel of a newspaper in my hands. And I am convinced that the complexity of European politics cannot always be explained in a 140 character tweet. But you don’t have to be a techie to believe in technology!
Over the next five years, the most important task of European politicians will be to bring Europe back on track to growth and jobs. I am convinced that the transformative role of digital technologies can be used for creating growth and jobs. The Internet and digital communications can transform our economies as profoundly as the steam engine did in the 18th century or electricity did in the 19th century. For me, a fully digital Europe will therefore be one of my priorities as next President of the European Commission.
Europe’s path to growth is paved with tablets and smartphones.

Dette er et sitat fra en større artikkel i Wall Street Journal, ‘A 'Techie' Vision From a Fountain-Pen Head’, som også finnes her.

Konklusjon:
For oss som er opptatt av IKT-politikk fremstår Jean-Claude Juncker som mer spennende enn vi hadde forventet. Han viser vilje til å utfordre både kommisjonens byråkrater og medlemslandene. Et slikt utgangspunkt forplikter den nye kommisæren og kan også bære bud om økt politisk oppmerksomhet om IKT-politikken.


Helt til slutt:
Prosessen ved valget av kommisjonspresident har interessert mange. Er det i virkeligheten EP som velger og styrer? Har prosessen for valg av Juncker skapt presedens? I forbindelse med valget av Juncker kom jeg over følgende bakgrunnsnotat fra Parlamentet om Presidentens nye rolle. De som er interessert i statsvitenskap vil finne dette interessant, f.eks følgende:

The President of the European Commission (EC) has taken on an ever more prominent leading role within the College of Commissioners, with the increasingly presidential system eclipsing the principle of collegiate decision-making. With the European Council and European Parliament now together responsible for the appointment, the Presidency has not only become a much more politicised office, but the President has also gained greater influence vis-à-vis the other members of the Commission.

The Commission President plays a crucial role in relations between Parliament and Commission. Presenting the priorities for his Commission to Parliament ahead of his election sets the course for the whole term, on which the President will be called to account by Parliament. Building on this, Parliament has an increasingly prominent role in political agenda-setting, shaping the EU's legislative programming together with the Commission and the Council.

 Fred-Arne

____________________________________________________________________
Fred-Arne Ødegaard
Counsellor, ICT Policies and Government Administration
Mission of Norway to the European Union

Ingen kommentarer: