mandag 15. desember 2008

Brussel 15.12.08
Her kommer femte Brusselbrev fra Fred-Arne.

Jeg har tre temaer for dagens brev: Jeg har vært på nytt introkurs og forstår nå mer av hva DG INFSO and Media, med 1200 mennesker er. Det vil jeg fortelle litt om. Og så har jeg vært på kurs om ”impact assessment” – konsekvensanalyser. Her har de noen interessante måter å gjøre ting på som er verd en liten omtale. Til slutt litt hverdagsnytt fra Brussel.

Tidlig på 80-tallet begynte EU å våkne når det gjelder å møte konkurransen på IT-området fra USA og Asia. Da ble store IT forskningsprogrammer skapt, med 50% av utgiftene dekket av EU. I 1983 ble en ’task force’ for IT etablert, TFTI. Derfor feirer nå DG INFSO sitt 25 års jubileum. Fra 1994 ble det mer fart på sakene da vi fikk Bangemann-rapporten som tilsvar på Clinton-Gore-initiativet om ’NII’ eller USAs ’Super information highway’. Dette innledet liberalisering av teleselskapene og den globale internett-utviklingen. I 1999 kom det formelle DG INFSO. I 2005 ble Vivian Reding kommissær og hun tok med seg Media (fra kultyur). Gjennom denne organiseringen av IKT og IKT-forskning, ser det for meg ut til at en på en helt annen måte enn hjemme har klart å holde et jevnt høyt trykk og god synlighet på IKT-forskningen.

DG INFSO og Media har grovt sett tre ben: to direktorater (søyler) for administrasjon (R og S), to direktorater for teleregulering og medier (A og B), fire direktorater for forskning (D, E, F, G, konvergens og nettverk, innhold, ’emerging technologies’ og mikroelektronikk ) og to direktorater for samfunnsmessige konsekvenser av IKT og koordinering (H og C). Og i de siste to er Espen og Kjell (H) og jeg (C). H har enhetene eHelse, eGov, eInclusion, og ’sustainable growth’. Samferdsel har mye kontakt med B, telekomreguleringen, og KKD har kontakt med A, mediesøylen. (Men jeg tror nok det er nokså enestående for FAD med den kontinuerlig nære kontakten mellom departement og EU-eksperter.)

Her finner dere organisasjonskartet for DG INFSO og Media: http://ec.europa.eu/dgs/information_society/directory/pdf/organi_en.pdf.

Når ”min” enhet skal jobbe frem en ny felles strategi (etter i2010 og eEurope), så skjer det gjennom en rekke studier initiert hos ”oss”, og i kontakt med hva som forventes i forskningssøylene og reguleringssøylene. Her ligger det mye industripolitikk, mye oppfølging av og lytting til ”stakeholders”. Spenningene mellom tradisjonell telekom og IT-folkene er klar (som jeg har tatt opp tidligere). Men det må være helt klart: Her er det veldig mye flott ekspertise og erfaring, på alle områder. Den europeiske bekymringen for om man klarer å holde følge med USA og Asia er mye mer å ta og føle på enn jeg hadde trodd.

For øvrig er det mye mer i dette enn jeg kan ta opp nå. I C-søylen, koordinering, hvor jeg er, er det bl.a. en egen enhet for ’evaluation and monitoring’, som holdt det kurset jeg tar opp nedenfor. Byråkratiet er høyt utviklet og papirarbeidet omfattende: De har en egen manual for ”procedures”.

Så til tema to, impact assessment, IA. Konsekvensanalyser er minst like mye vektlagt her som hjemme. De har en nøye beskrevet prosess for hvordan IA skal gjennomføres. Det lille poenget jeg vil fortelle om, er følgende: De har et eget IAB, ’impact assessment board’. ALLE prosjekter skal levere sin IA til denne gruppen, hvor det bl.a. sitter to direktører, ”søylesjefer”, som leser ALLE IA’er og gjør sine merknader før prosjektforslaget kan leveres videre. Og det er alltid merknader. Det er altså ikke selve prosjektet som blir vurdert her, kun IA-delen. Det jeg leser ut av dette, er at det nåløye som alle prosjekter må igjennom er langt mer byråkratisk enn vi er vant til. IA blir da ikke noe som vi litt med venstre hånd tar til slutt. Jeg tror faktisk dette er noe som noen hjemme kunne ha interesse av å se nærmere på dette. (Det er altså ikke som hos oss at finans sitter med alle vurderingene…)

Så til tredje del, litt løst og fast.
Jeg er allerede vitne til den første lokale omorganisering. Bl.a. skal den enheten som jeg er kommet inn i deles, en analysegruppe skal ut i en egen enhet, visstnok for å få bedre grep på analyse på telekomområdet. Og som vanlig er ikke folk glade for slikt. Og folk klager over lukkede prosesser og beslutninger fra toppen. Altså: akkurat som vi er vant til. (Det kjennes deilig å være følelsesløs tilskuer!) Og etter nyttår kommer sjef nummer tre i den tiden jeg har hatt med enheten å gjøre. Først rykket Anne Bucher, mangeårig leder for enheten opp til å bli direktør, så ble hennes nestleder konstituert, og etter nyttår kommer ny leder, fra Vivian Redings kabinett. Et artig poeng: Alle ledere på flytte på seg etter fem eller maks syv år.
Vi følger med spenning EUs ’economic recovery plan’, som ble vedtatt i rådet sist fredag. Jeg forsår det slik at infrastruktur og IKT skal ha en del av midlene. Her må kanskje Norge være våkne.

I forrige uke var jeg på ”generalforsamling” i Clenad, foreningen for nasjonale eksperter. Det er ca 1000 av oss i kommisjonen. Vi har fått nye retningslinjer og det var 3-400 mennesker til stede. (Normalt 30-40.) Stort sett opprydningsarbeid og mer likestilling med vanlige kommisjonsansatte. Men det var en stor sak: De nasjonale ekspertene kan ikke lenger komme fra private institusjoner. Det har bl.a. fått som konsekvens (så langt jeg har forstått) at to norske fra Sintef må reise hjem med nokså umiddelbar virkning. Ja, og så var det en justering av feriereglene som satte følelsene i sving. Alle regner jo på sitt!

Og så leste jeg en interessant sak fra Google som kan passe i en politikertale: ”In the last 25 years, CPU’s are 3000 times faster, memory 30 000 times cheaper, and disks are 3 600 000 times cheaper.” Dessuten: ”Library of Congress 19 million book print collection fits in 10 TB. Total cost in disk drives: $ 3300.” (Jeg elsker slike oversikter.)

Til slutt: Livet for meg i Brussel er litt mer enn kommisjonsarbeid. Sist lørdag hadde jeg min ”debut” som gatemusikant i gågaten i sentrum, for å gi et lite bidrag til de som trenger en håndsrekning til jul. (Se vedlagte bilde.) Jeg tar også med URL til Mr Bean’s dirigering av julemusikk, som er av den mer avanserte typen. (http://www.youtube.com/watch?v=TzdUiwB-Fj0)

For øvrig er det mye snakk om Web 3.0 for tiden. Jeg vedlegger en veldig interessant artikkel fra Networker, mitt favoritt-tidsskrift fra ACM, Association for Computing Machinery.
Dette er nok siste brusselbrev før jul, så god jul til alle.

For øvrig finnes også brusselbrevene nå i en blogg, her: http://faobrusselblogg.blogspot.com/

1 kommentar:

Hilde Widerøe Wibe sa...

Velkommen inn i blogg verden :-)
Jeg har nå linket deg opp.